Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Bu kod şunları içermektedir:
(a) Ambalajın varil, bidon vb. gibi türünü gösteren bir rakam ve ardından;
(b) Latin harfleriyle çelik, ahşap vb. gibi malzemenin özelliğini gösteren büyük harf(ler) ve
gerektiğinde ardından;
(c) Ambalajlama grubunun ait olduğu tür içerisinde ambalaj kategorisini gösteren rakam.

Kompozit ambalaj durumunda, iki büyük Latin harfi, kodun ikinci sırasında kullanılır. Birincisi iç kabın
malzemesini; ikincisi ise dış ambalajın malzemesini göstermektedir.

Kombine ambalaj durumunda sadece dış ambalajın kod numarası kullanılır.

"T", "V" veya "W" harfleri ambalaj kodunu takip edebilir. "T" harfi, 6.1.5.1.11 hükümlerine uygun
kurtarma ambalajını belirtmektedir. "V" harfi, 6.1.5.1.7 hükümlerine uygun özel ambalajları belirtmektedir.
"W" harfi, kodun gösterdiği aynı tipte olsa dahi, ambalajın 6.1.4'teki özelliklerden farklı üretildiğini ve
6.1.1.2 hükümlerine göre eşdeğer kabul edildiğini belirtmektedir.

Ambalaj türleri için aşağıdaki rakamlar kullanılmalıdır:
1. Varil
2. (Rezerve edildi)
3. Bidon
4. Kutu
5. Torba
6. Kompozit ambalajlar
7. (Rezerve edildi)
0. İnce metal ambalajlar

Malzeme çeşitleri için aşağıdaki büyük harfler kullanılmalıdır:
A. Çelik (tüm tipleri ve yüzey işlemleri)
B. Alüminyum
C. Doğal ahşap
D. Kontrplak
F. Yeniden yapılandırılmış ahşap
G. Mukavva
H. Plastik malzeme L. Kumaş
M. Kâğıt, çok katmanlı
N. Metal (çelik veya alüminyum hariç metal)
P. Cam, porselen veya seramik
NOT: Plastik malzeme, kauçuk gibi diğer polimerik malzemeleri içerdiği şeklinde anlaşılır.

Aşağıdaki tablo, ambalaj türüne, üretiminde kullanılan malzemelere ve kategorilerine bağlı olarak ambalaj
türlerinin belirlenmesinde kullanılacak kodları göstermektedir; aynı zamanda ilgili hükümler için
başvurulacak alt bölümlere referans olmaktadır.

Tür

Malzeme

Kategori

Kod

Alt başlık

1. Variller

A. Çelik

sabit (çıkarılamaz) kapak

1A1

6.1.4.1

çember (çıkarılabilir) kapak

1A2

B. Alüminyum

sabit (çıkarılamaz) kapak

1B1

6.1.4.2

çember (çıkarılabilir) kapak

1B2

D. Kontrplak

 

1D

6.1.4.5

G. Fiber

 

1G

6.1.4.7

H. Plastik

sabit (çıkarılamaz) kapak

1H1

6.1.4.8

çember (çıkarılabilir) kapak

1H2

N. Metal, çelik veya alüminyum dışında

sabit (çıkarılamaz) kapak

1N1

6.1.4.3

çember (çıkarılabilir) kapak

1N2

2. (Rezerve edildi)

3. Bidonlar

A. Çelik

sabit (çıkarılamaz) kapak

3A1

6.1.4.4

çember (çıkarılabilir) kapak

3A2

B. Alüminyum

sabit (çıkarılamaz) kapak

3B1

 

6.1.4.4

çember (çıkarılabilir) kapak

3B2

H. Plastik

sabit (çıkarılamaz) kapak

3H1

6.1.4.8

çember (çıkarılabilir) kapak

3H2

4. Kutular

A. Çelik

 

4A

6.1.4.14

B. Alüminyum

 

4B

6.1.4.14

C. Doğal ahşap

normal

4C1

6.1.4.9

toz geçirmez duvarlı

4C2

D. Kontrplak

 

4D

6.1.4.10

F. Yeniden yapılandırılmış ahşap

 

4F

6.1.4.11

G. Mukavva

 

4G

6.1.4.12

H. Plastik

genleşmeli

4H1

6.1.4.13

katı

4H2

N. Metal, çelik veya alüminyum dışında

 

4N

6.1.4.14

5. Torbalar

H. Dokuma plastik

iç astarsız veya kaplamasız

5H1

 

6.1.4.16

toz geçirmez

5H2

su geçirmez

5H3

H. Plastik film

 

5H4

6.1.4.17

L. Kumaş

iç astarsız veya kaplamasız

5L1

 

6.1.4.15

toz geçirmez

5L2

su geçirmez

5L3

M. Kağıt

çok katmanlı

5M1

6.1.4.18

çok katmanlı, su geçirmez

5M2

 

 

Tür

Malzeme

Kategori

Kod

Alt başlık

6. Kompozit ambalajlar

H. Plastik kaplar

dışta çelik varille

6HA1

 

6.1.4.19

dışta çelik sandık veya kutuyla

6HA2

dışta alüminyum varille

6HB1

dışta alüminyum sandık veya

kutuyla

6HB2

dışta ahşap kutuyla

6HC

dışta kontrplak varille

6HD1

dışta kontrplak kutuyla

6HD2

dışta fiber varille

6HG1

dışta mukavva kutuyla

6HG2

dışta plastik varille

6HH1

dışta sert plastik kutuyla

6HH2

P. Cam, porselen veya seramik kap

dışta çelik varille

6PA1

 

6.1.4.20

dışta çelik sandık veya kutuyla

6PA2

dışta alüminyum varille

6PB1

dışta alüminyum sandık veya kutuyla

6PB2

dışta ahşap kutuyla

6PC

dışta kontrplak varille

6PD1

dışta örgü sepetli

6PD2

dışta fiber varille

6PG1

dışta mukavva kutuyla

6PG2

dışta genleşmeli plastik ambalajla

6PH1

dışta sert plastik ambalajla

6PH2

7. (Rezerve edildi)

0. İnce metal ambalajlar

A. Çelik

sabit (çıkarılamaz) kapak

0A1

6.1.4.22

çember (çıkarılabilir) kapak

0A2

 

 

İşaretleme

NOT 1: İşaretler, onları taşıyan ambalajın testten başarıyla geçen bir tasarım tipi olduğunu ve ambalajın
kullanımı hariç olmak üzere üretimine ilişkin bu Bölümdeki gereksinimleri karşıladığını göstermektedir. Bu
nedenle tek başına işaret her zaman ambalajın herhangi bir madde için de kullanılabileceğini teyit etmez:
Genel olarak ambalaj türü (örneğin çelik varil), azami kapasitesi ve/veya kütlesi ve özel gereksinimler her
bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A'da belirtilmektedir.
NOT 2: İşaretlerin ambalaj üreticileri, yenileyenler, ambalaj kullanıcıları, taşımacılar ve düzenleyici
makamlara yardımcı olması amaçlanmıştır. Yeni bir ambalajın kullanımı ile ilgili olarak, orijinal işaretler
bu ambalaj üreticileri için ambalajın tipini tanımlamanın ve performans testi düzenlemelerinin
karşılandığını göstermenin bir yöntemidir.
NOT 3: İşaretler, daima test seviyelerinin vb. tüm ayrıntılarını sunmamakta olup, örneğin, test
sertifikasına, test raporlarına veya testten başarıyla geçmiş olan ambalajların kaydına bakılarak, bu
ayrıntıların göz önünde bulundurulması gerekebilir. Örneğin, X veya Y işaretini taşıyan bir ambalaj,
6.1.5'in ilgili ambalaj test hükümlerinde belirtilen 1,5 veya 2,25 faktörü dikkate alınarak saptanmış olan
azami izin verilen nispi yoğunluk 1 ile tahsis edilmiş daha düşük bir tehlikeye sahip ambalajlama grubu
maddeleri için kullanılabilir; yani, nispi yoğunluğu 1,2 olan ürünler için test edilen bir ambalajlama grubu
I ambalajı, 1,8 nispi yoğunluğu sahip ürünler için ambalajlama grubu II ambalajı olarak veya 2,7 nispi
yoğunluğa sahip ürünler için ambalajlama grubu III ambalajı olarak kullanılabilir. Elbette bunun için tüm
performans kriterlerinin daha yüksek nispi yoğunluğa sahip ürünle de karşılanabiliyor olması gerekir.
----------------------------
1 Nispi yoğunluk (d), Özgül Ağırlık (SG) olarak kabul edilmekte olup ve bu metinde bu şekilde kullanılacaktır.

ADR'ye uygun şekilde kullanılması planlanan her bir ambalaj dayanıklı, okunaklı ve kolayca görünür
şekilde, ambalaja uygun büyüklükte ve uygun yere yerleştirilmiş işaretler taşımalıdır. 30 kg'dan fazla brüt
kütleye sahip ambalajlar için, işaretler veya bunların kopyası ambalajın üstünde veya yan tarafında
bulunmalıdır. Harfler, rakamlar ve semboller en az 12 mm yüksekliğinde olacaktır; 30 litre veya 30 kg veya
daha az kapasiteli ambalajlar için ise yükseklik en az 6 mm, 5 litre veya 5 kg veya daha az ambalajlar için
ise uygun ebatta olmalıdır.
İşaret şunları gösterecektir:
(a) (i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü 
Bu sembol, bir ambalajın, esnek dökme yük konteynerinin, portatif tankın veya
MEGC'nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 veya 6.11'in ilgili gereksinimlerine
uygunluk gösterdiğini belgeleme amacı dışında bir amaç için kullanılmayacaktır.
Kabartmalı metal ambalajlar için sembol yerine "UN" büyük harfleri kullanılabilir
veya
(ii) Basitleştirilmiş koşullara (bkz. 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 (e), 6.1.5.3.5 (c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 ve
6.1.5.6) uyan kompozit ambalajlar (cam, porselen veya seramik) ve ince metal
ambalaj için "RID/ADR" sembolü;
NOT: Bu sembolü taşıyan ambalajların, sırasıyla RID, ADR ve ADN hükümlerine
tabi demiryolu, karayolu ve iç su yollarında taşımacılık operasyonları için
kullanımına onay verilmiştir. Ancak diğer düzenlemelere tabi karayolu, demiryolu
veya iç su yollarında yapılacak taşıma operasyonları için veya diğer taşıma türleri ile
taşımada kullanımlarına her zaman izin verilmemektedir.
(b) 6.1.2 kapsamında ambalaj türünü gösteren kod;
(c) İki parçadan oluşan kod:
(i) Tasarım tipinin başarı ile test edildiği ambalajlama grubunu (gruplarını) gösteren harf:
Ambalajlama grubu I, II ve III için X;
Ambalajlama grubu II ve III için Y;
Yalnızca ambalajlama grubu III için Z;
(ii) Sıvı içermesi planlanan iç ambalajı olmayan ambalajlar için test edilen tasarım tipi
için birinci ondalık haneye kadar yuvarlanmış olan nispi yoğunluk; bu koşul, nispi
yoğunluk 1,2'yi aşmıyorsa ihmal edilebilir. Katılar veya iç ambalajlar içerecek şekilde
tasarlanmış olan ambalajlar için kilogram cinsinden azami brüt kütle.
23 °C'de 200 mm2/s'yi aşan viskozite değerine sahip sıvıları taşıması için amaçlanan ve 6.1.3.1
(a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince cidarlı metal ambalajlar için kilogram
cinsinden azami brüt kütle;
(d) Ambalajın katı malzemelerin veya iç ambalajların taşınmasına yönelik olarak tasarlandığını
gösteren "S" harfi veya sıvı taşımaya yönelik ambalajlar için (kombine ambalajlar hariç olmak
üzere), ambalajın kPa cinsinden dayanması gereken, en yakın 10 kPa'ya yuvarlanmış olan
hidrolik test basıncı.
23 °C'de 200 mm2/s'yi aşan viskozite değerine sahip sıvıları taşıması amaçlanan ve 6.1.3.1(a)
(ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince cidarlı metal ambalajlar için "S" harfi;
(e) Ambalajın üretildiği yılın son iki rakamı. 1H ve 3H ambalaj türleri, aynı zamanda üretim ayına
uygun şekilde işaretlenmelidir; bu işaretlerin geri kalanından farklı bir yerde ambalaj üzerine
işaretlenebilir. Uygun bir yöntem şu şekildedir:
* İmalat yılının son iki basamağı söz konusu yerde gösterilebilir. Bu gibi hallerde, saatin iç
dairesindeki ve tür onay işaretindeki yılın son iki basamağı aynı olacaktır.
NOT: Dayanıklı, görünür ve okunaklı biçimde asgari bilgiyi sağlayan diğer yöntemler de kabul
edilebilirdir.
(f) Uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret2 ile gösterilen ve işaretin
tahsisini yapan devlet;
(g) Üreticinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımları.

 

6.1.3.1'de öngörülen işaretlere ilave olarak, kapasitesi 100 litreyi aşan her yeni metal varil, alt taraflarında
6.1.3.1 (a) ila (e) arasında belirtilmiş olan, en az gövdede kullanılan metalin nominal kalınlığını gösterecek
(mm olarak 0,1 mm'ye kadar) şekilde dayanıklı (örneğin, kabartmalı) işaretleri taşımalıdır. Bir metal varilin
herhangi bir kapağının nominal kalınlığı, gövdesine nazaran daha inceyse, üst kapak, gövde ve alt kapağın
nominal kalınlığı alt kısımda dayanıklı bir şekilde (örneğin, kabartmalı) işaretlenmelidir; örneğin "1,0-1,2-
10" veya "0,9-1,0-1,0". Metalin nominal kalınlığı, ilgili ISO standardına göre belirlenmelidir; örneğin çelik
için ISO 3574:1999. 6.1.3.1 (f) ve (g)'de belirtilen işaretler 6.1.3.5'te aksi öngörülmedikçe kalıcı bir şekilde
uygulanmamalıdır.

6.1.3.2'de belirtilenler hariç olmak üzere yenileme işlemine girmesi muhtemel her ambalaj 6.1.3.1 (a) ila
(e)'de belirtilen şekilde kalıcı bir işaret taşımalıdır. Yenileme işlemine direnme özelliğine sahip olmaları
durumunda işaretler kalıcı (örneğin, kabartmalı) olmalıdır. Kapasitesi 100 litreyi aşan metal variller
dışındaki ambalajlar için bu kalıcı işaretler 6.1.3.1'de öngörülen dayanıklı işaretlerin yerini alabilir.

Yeniden imal edilen metal variller için ambalaj tipinde bir değişiklik yoksa ve entegre herhangi yapısal
bileşenlerden biri değiştirilmemiş ya da sökülmemişse, gerekli olan işaretlerin kalıcı olmasına ihtiyaç
duyulmaz. Yeniden imal edilen diğer her bir metal varil, 6.1.3.1 (a) ila (e)'de belirtilen kalıcı (örneğin,
kabartılmış) işaretleri taşımalıdır.

Mükerrer kullanılmak üzere tasarlanmış malzemelerden (örneğin, paslanmaz çelik) mamul metal kaplar
6.1.3.1 (f) ve (g)'de belirtilen işaretleri kalıcı biçimde (örn. kabartmalı) taşımalıdır.

6.1.3.1'e uygun işaretler sadece tek bir tasarım tipi veya tasarım tipi serisi için geçerlidir. Farklı yüzey
işlemleri aynı tasarım tipi olarak değerlendirebilir.
"Tasarım tipi serisi", aynı yapısal tasarıma, duvar kalınlığına, malzemeye ve kesit alanına sahip olan ve
sadece onaylanan tasarım türünden daha düşük tasarım yüksekliklerine sahip ambalajlar anlamına gelir.
Kapların kapakları test raporunda belirtildiği üzere tanımlanabilir olmalıdır.
_______________________________
2 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018