Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım onayı

Yetkili makam veya onun yetkili kurumu, her yeni MEGC tasarımı için bir tasarım onay belgesi
düzenleyecektir. Bu belge, MEGC'nin bu makam tarafından incelendiğini, amaçlanan kullanımına uygun
olduğunu ve bu Bölümün gereksinimleriyle Bölüm 4.1 kapsamındaki gazlara yönelik ilgili hükümlerle ve
P200 ambalajlama talimatının ilgili hükümlerine uygunluk gösterdiğini tasdik edecektir. Tasarımda
değişiklik yapılmadan üretilen MEGC serilerinde belge, tüm seriler için geçerli olacaktır. Belgede prototip
test raporundan, manifoldun yapım malzemelerinden ve elemanların yapım standartlarından ve bir onay
numarasından söz edilecektir. Onay numarası, uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici
sembol ile belirtilen2 onayın verildiği ülkeyi gösteren ayırt edici sembolü veya işareti ve bir kayıt
numarasını içerecektir. 6.7.1.2 kapsamındaki tüm alternatif düzenlemeler, belge üzerinde yer alacaktır. Bir
tasarım onayı, aynı tür ve kalınlıktaki malzemelerden, aynı fabrikasyon teknikleriyle ve aynı desteklere,
eşdeğer kapaklara ve diğer aparatlara sahip daha küçük MEGC'lerin onayı olarak da kullanılabilir.

Tasarım onayı için prototip test raporu en azından aşağıdakileri içermelidir:
(a) ISO 1496-3:1995'te belirtilen ilgili çerçeve testinin sonuçları;
(b) 6.7.5.12.3 kapsamındaki ilk muayene ve test sonuçları ve
(c) 6.7.5.12.1'deki darbe testinin sonuçları ve
(d) Silindirlerin ve tüplerin ilgili standartlara uygunluk gösterdiğini onaylayan sertifikasyon
belgeleri.

Muayene ve test

Tadil edilmiş haliyle 1972 tarihli Güvenli Konteynerlere ilişkin Uluslararası Konvansiyon'da (CSC) anılan
konteyner tanımını karşılayan MEGC'ler, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım IV, Bölüm 41'de öngörülen
Dinamik, Boyuna Darbe Testine her bir tasarımın temsili prototipi tabi tutularak başarıyla kalifiye
olduklarına karar verilmedikçe kullanılmayacaktır.

Her bir MEGC'nin elemanları ve donanımları, ilk kez servise konulmadan önce muayene ve test edilecektir
(ilk muayene ve test). Ondan sonra MEGC'ler beş yılı aşmayacak aralıklarla (5 yıllık periyodik muayene)
muayenelere tabi tutulacaklardır. 6.7.5.12.5 uyarınca gerekli görüldüğünde, son muayene ve test tarihine
bakılmaksızın, istisnai bir muayene ve test yapılacaktır.

MEGC'nin ilk muayene ve testi, tasarım özelliklerinin bir kontrolünü, MEGC'nin ve bağlantılarının,
taşınacak gazları hesaba katılarak dışarıdan incelenmesini ve 4.1.4.1'deki P200 ambalajlama talimatındaki
uygun test basınçlarına atfen bir basınç testini kapsayacaktır. Manifoldun basınç testi, bir hidrolik test
olarak veya yetkili makamın veya yetkili kurumun onayıyla başka bir sıvının veya gazın kullanımıyla icra
edilebilir. MEGC hizmete alınmadan önce, bir sızdırmazlık testi ile tüm servis donanımının yeterli bir
şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü de yapılacaktır. Elemanlar ve aksamları ayrı ayrı basınç testine tabi
tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.
_________________________
2 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

5 yıllık periyodik muayene ve test 6.7.5.12.6'ya göre yapının, elemanların ve servis donanımının bir dış
incelemesini kapsayacaktır. Elemanlar ve boru sistemi, P200 ambalajlama talimatında belirtilen
periyotlarda ve 6.2.1.6'da tanımlanan hükümlere göre test edileceklerdir. Elemanlar ve donanım ayrı ayrı
basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.

MEGC'de hasarlı veya aşınmış alanlar veya sızıntı ya da MEGC'nin bütünlüğünü etkileyebilecek bir kusur
gözlemlendiğinde istisnai muayene ve testin yürütülmesi gerekir. İstisnai muayene ve testin ölçüsü,
MEGC'deki hasar veya bozukluğun miktarına bağlıdır. Bu, en az 6.7.5.12.6'da belirtilen muayeneleri
içerecektir.

İncelemeler aşağıdaki hususları sağlayacaktır:
(a) Elemanlar, MEGC'yi taşımayı güvensiz kılabilecek oyuklar, korozyon veya sürtünme
aşındırmaları, çöküntüler, biçim bozulması, kaynaklardaki bozukluklar veya sızıntılar dahil
diğer koşulları saptamak amacıyla dış muayeneye tabi tutulmuştur;
(b) MEGC doldurma, boşaltma ve taşıma için güvensiz kılabilecek borular, valfler ve contalar,
aşınmış alanlar, bozukluklar veya sızıntılar dahil diğer koşulları saptamak amacıyla muayene
edilmiştir;
(c) Herhangi bir flanşlı bağlantıdaki veya kör flanştaki kayıp veya gevşek cıvatalar veya somunlar
değiştirilmiş veya sıkılmıştır;
(d) Hiçbir acil durum cihazında ve valfinde korozyon, biçim bozulması ve normal çalışmalarını
engelleyen herhangi bir hasar veya bozukluk yoktur. Uzaktan kapama cihazları ve kendi
kendine kapanan stop valfleri, doğru çalışıp çalışmadıklarının saptanması için
çalıştırılacaklardır;
(e) MEGC üzerindeki gerekli işaretler okunaklı olup ilgili zorunluluklara uyum göstermektedir ve
(f) MEGC'yi kaldırmada kullanılan çerçeve, destekler ve düzenlemeler düzgün durumdadır.

6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 ve 6.7.5.12.5'teki muayeneler ve testler, yetkili makam tarafından
onaylanmış bir kurum tarafından veya onun denetiminde yapılacaktır. Basınç testi, muayene ve testin bir
parçasıysa bu, MEGC'nin veri plakasında gösterilecek basınç test basıncıdır. Basınç altındayken, MEGC'nin
elemanlarında, borularında veya teçhizat üzerinde herhangi bir sızıntının olup olmadığı kontrol edilecektir.

Herhangi bir güvensiz durum belirtisi ortaya çıktığında, bu düzeltilinceye ve ilgili testlerle onaylamalardan
geçilinceye kadar MEGC'ler hizmete geri alınmayacaktır.

İşaretleme

Her MEGC'de, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir yere kalıcı olarak monte edilmiş,
aşınmaya dayanıklı bir metal plaka bulunmalıdır. Elemanlara metal plaka takılmamalıdır. Elemanlar Bölüm
6.2 hükümleri kapsamında işaretlenecektir. Asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler, damgalama veya
eşdeğer başka bir yöntem ile plaka üzerine işaretlenmelidir:
(a) Tank sahibine ilişkin bilgiler
(i) Tank sahibinin tescil numarası;
(b) Üretim bilgileri
(i) Üretim ülkesi;
(ii) Üretim yılı;
(iii) Üreticinin adı veya işareti;
(iv) Üreticinin seri numarası;
(c) Onay bilgileri
(i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü 
Bu sembol, bir ambalajın, esnek dökme yük konteynerinin, portatif tankın veya MEGC'nin
Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 veya 6.11'in ilgili gereksinimlerine uygunluk gösterdiğini
belgeleme amacı dışında bir amaç için kullanılmayacaktır.
(ii) Onay ülkesi;
(iii) Tasarım onayı için yetkili makam;
(iv) Tasarım onay numarası;
(v) Tasarım, alternatif düzenlemeler kapsamında onaylandıysa "AA" harfleri (bkz.
6.7.1.2);
(d) Basınçlar
(i) Test basıncı (bar ölçümü olarak)3;
(ii) İlk basınç testi tarihi (ay ve yıl);
(iii) İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi;
(e) Sıcaklıklar
(i) Tasarım sıcaklığı aralığı (°C olarak)3;
(f) Elemanlar / Kapasite
(i) Eleman sayısı;
(ii) Toplam su kapasitesi (litre olarak)3;
(g) Periyodik muayeneler ve testler
(i) Son yürütülen periyodik testin tipi (5 yıllık, istisnai test vb.);
(ii) Son yürütülen periyodik testin tarihi (ay ve yıl);
(iii) Son testi yürüten veya gözetleyen yetkili kurum künyesi.
 
Şekil 6.7.5.13.1: İşaret plakası örneği
 

Tank sahibinin tescil numarası

 

ÜRETİM BİLGİLERİ

Üretim ülkesi

 

Üretim yılı

 

Üretici

 

Üreticinin seri numarası

 

ONAY BİLGİLERİ

Onay ülkesi

 

Tasarım onayı için yetkili makam

 

Tasarım onay numarası

'AA' (geçerliyse)

BASINÇLAR

Test basıncı

bar

İlk basınç testi tarihi:

(aa/yyyy)

Şahit mührü:

 

SICAKLIKLAR

Tasarım sıcaklığı aralığı

°C ila °C

ELEMANLAR / KAPASİTE

Eleman sayısı

 

Toplam su kapasitesi

litre

PERİYODİK MUAYENELER / TESTLER

Test tipi

Test tarihi

Şahit mührü

Test tipi

Test tarihi

Şahit mührü

 

(aa/yyyy)

 

 

(aa/yyyy)

 


 

-------------------------------------
3 Kullanılan birim belirtilecektir.

 

MEGC'ye sıkıca iliştirilmiş metal bir plaka aşağıdaki bilgiler dayanıklı olarak işaretli olacaktır:
İşletmecinin adı
İzin verilen azami yük kütlesi _______________ kg
15 °C'de çalışma basıncı: _____________ bar ölçümü
İzin verilen azami brüt kütle (MPGM) ____________ kg
Yüksüz (dara) kütle ____________ kg
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018