Karayolunda Tehlikeli Madde

Test yöntemi ve süresi

IBC, 25 mm ± %5'lik dikey sinüzoidal, tepeden tepeye genliğe sahip bir test makinesi platformunun
merkezine yerleştirilecektir. Gerekiyorsa, numunenin dikey hareketi kısıtlamaksızın yatay olarak
platformdan kaymasını önlemek üzere platforma tahdit cihazları monte edilecektir.

Test, her bir döngünün bir kısmı için IBC tabanının bir kısmının geçici bir süre titreşen platformdan
kalkmasına neden olan bir frekansta bir saat boyunca yürütülecek olup, burada metal bir takoz aralıklı
olarak tamamen en azından IBC'nin tabanıyla test platformunun arasına sokulabilecektir. Frekansın,
ambalajın rezonansa girmesini önlemek amacıyla ilk olarak ayarlanan noktadan sonra ayarlanması
gerekebilir. Bununla birlikte, test frekansı, bu paragrafta tarif edildiği üzere IBC'nin altına metal takozun
yerleştirilmesine imkan vermeye devam etmelidir. Metal takozun sokulabilmesinin devam etmesi, testi
geçmek için zaruridir. Bu test için kullanılan metal takoz, en az 1,6 mm kalınlıkta, 50 mm genişlikte olmalı
ve testin yürütülmesi için asgari 100 mm şeklinde IBC ile test platformunun arasında sokulabilecek
uzunlukta olmalıdır.

Testi geçme kriterleri

Sızıntı ya da çatlak gözlenmeyecektir. Ayrıca, kırık kaynaklar veya bozuk bağlantı parçaları gibi, yapısal
bileşenlerde bozukluk veya kırılmalar gözlenmeyecektir.

Test raporu

En az aşağıdaki bilgileri içeren bir test raporu hazırlanarak IBC kullanıcılarına sunulmalıdır:
1. Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2. Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3. Özel bir test raporu tanımlaması;
4. Test raporunun tarihi;
5. IBC üreticisi;
6. Üretim yöntemi (örneğin üfleme kalıplı) ile birlikte çizimler ve/veya fotoğraflar da içerebilecek
bir IBC tasarım tipi açıklaması (örneğin boyutlar, malzemeler, kapaklar, kalınlık, vb.);
7. Azami kapasite;
8. Test içeriklerinin özellikleri, örneğin sıvılar için viskozite ve bağıl yoğunluk, katılar için
parçacık büyüklüğü;
9. Test açıklamaları ve sonuçlar;
10. Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.

Test raporunda, taşımaya hazırlanan IBC'nin bu Bölümdeki ilgili zorunluluklara uyarınca test edildiğini ve
diğer bir ambalajlama yöntemi veya bileşenlerinin kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini ifade eden
bir beyan yer alacaktır. Test raporunun bir nüshası yetkili makama ibraz edilecektir.

6.6

BÜYÜK AMBALAJLAR İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

Genel

Bu Bölümdeki zorunluluklar aşağıdakiler için geçerli değildir:
- aerosoller de dahil olmak üzere nesneler için kullanılan büyük ambalajlar hariç, Sınıf 2
ambalajları;
- UN No. 3291 türü klinik atıklar için kullanılan büyük ambalajlar hariç, Sınıf 6.2 ambalajları;
- radyoaktif malzeme içeren Sınıf 7 ambalajları.

İmal edilen her bir büyük ambalajın bu Bölümdeki zorunlulukları karşılamasını temin etmek amacıyla
büyük ambalajlar yetkili makamca yeterli bulunulan bir kalite güvence programına göre üretilmeli,
onarılmalı ve test edilmelidir.
NOT: İzlenebilecek prosedürler hakkında rehberlik için, ISO 16106:2006 "Ambalaj - Tehlikeli mallar için
taşıma ambalajları - Tehlikeli mal ambalajları, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) ve büyük
ambalajlar -ISO 9001'in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.

6.6.4'teki büyük ambalajlar için özel hükümler, halihazırda kullanılan büyük ambalajlara dayanmaktadır.
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam
tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.6.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla 6.6.4'te
belirtilenlerden farklı özelliklere sahip büyük ambalajların kullanımında sakınca yoktur. Bu Bölümde
belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde
tanımlanan test yöntemlerinden farklı yöntemler kabul edilebilir.

Ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak ambalajların bu
Bölümdeki geçerli performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kapakların ve diğer
aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi sunmalıdır.

Büyük ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Büyük ambalajlar için kullanılan kod şunlardan oluşur:
(a) İki rakam:
Sert büyük ambalajlar için 50 veya
Esnek büyük ambalajlar için 51;
(b) Malzemenin yapısını (örneğin ahşap, çelik, vb.) gösteren büyük bir harf. Kullanılan büyük
harfler 6.1.2.6'da gösterilenlerdir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018