Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 1’den Çıkarılma

Bir madde veya nesne herhangi bir ADR anlaşmasına taraf ülkenin yetkili makamının onayıyla test sonuçları ve Sınıf 1 tanımı hükmünce Sınıf 1’den çıkarılabilir. ADR anlaşmasına taraf ülke, verdiği onayın RID, ADR, ADN , IMDG Kod veya ICAO Teknik Talimatları ile uyumlu prosedürlere uygun bir şekilde sağlandığının teminatını veren ADR anlaşmasına taraf olmayan bir ülkenin onayını da kabul edebilir.

Ambalajlanmamış üç nesne, her biri tasarım modunda çalışmak üzere, kendi araçlarıyla ateşleme veya tutuşma veya dış araçlarla aktive edilerek aşağıdaki test kriterlerini karşıladığı taktirde Bölüm 2.2.1.1.8.1 uyarınca yetkili makam onayı ile Sınıf 1 den çıkarılabilir.
(a) Hiçbir dış yüzey 65 oC’den daha fazla bir sıcaklığa sahip olmamalıdır. Sıcaklıkta 200 oC’ye kadar anlık bir sıçrama kabul edilebilir;
(b) Dış kaplamada hiçbir çatlak veya parçalanma olmamalı veya nesnenin veya ayrı parçalarının herhangi bir yönde bir metreden daha uzağa hareket etmemelidir;
NOT: Nesnenin bütünselliği bir dış ateş ile etkilendiğinde, bu kriterler ISO 12097-3’de belirtildiği gibi bir yangın testi ile incelenmelidir.
(c) Bir metre uzaklıkta 135 dB(C)’yi aşan duyulabilir bir rapo olmamalıdır;
(d) Nesne ile temas halinde olan 80±10 g/m2 kağıt gibi bir malzemeyi yakabilen bir parlama veya alev olmamalıdır;
(e) Karşılıklı duvarların orta noktasına yerleştirilmiş sabit ışık kaynağından bir metre uzağa yerleştirilmiş kalibre edilmiş bir ışık (lux) ölçer veya radyometre ile ölçülen hava üfleme panelleri konulan bir metre küplük bir odada görünürlük % 50 azalacak kadar duman, sis veya toz çıkmamalıdır. ISO 5659-1’deki Optik Yoğunluk Testinin genel kılavuzu ve ISO 5659-2’nin Bölüm 7.5’inde bahsedilen Fotometrik Sistemin genel kılavuzu kullanılabilir veya aynı amaçlı benzer bir optik yoğunluk ölçüm metodu da kullanılabilir. Saçılma veya sızdırma ile kaynaktan doğrudan ışık emilimini asgari seviyede tutmak için, ışık ölçerin ön ve arka taraflarına uygun bir koruma başlığı kullanılmalıdır.
NOT 1: Eğer (a), (b), (c) ve (d) kriterlerinin testlerinde hiç veya çok az duman gözlemlenirse, (e)’de bahsedilen testten vazgeçilebilir.
NOT 2: Ambalaj halinde taşındığında nesnenin daha fazla risk taşıyabileceği anlaşıldıysa,
2.2.1.1.8.1’deki yetkili makam ambalaj formunda test yapılmasını isteyebilir.

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler ve nesneler

Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I'deki kriterlere göre gereğinden fazla hassas olan ya da ani reaksiyona girebilecek patlayıcı maddeler, ayrıca Bölüm 3.2 Tablo A'da isime veya B.B.B. kaydına tayin edilemeyen patlayıcı maddeler ve nesneler taşıma için kabul edilmez.

Uyumluluk Grubu K’deki nesneler taşıma için kabul edilemez (1.2K, UN No. 0020 ve 1.3K, UN No.0021).

Toplu kayıtların listesi

 

 

Sınıflandırma kodu (bkz. 2.2.1.1.4)

UN maddenin veya nesnenin adı No.

 

1.1A

0473 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.1B

0461 BİLEŞENLERİ, PATLAYICI ZİNCİRİ, B.B.B.

1.1C

0474 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

0497 İTİCİ, SIVI

0498 İTİCİ, KATI

0462 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

1.1D

0475 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

0463 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.1E

0464 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.1F

0465 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.1G

0476 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.1L

0357 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

0354 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1,2B

0382 BİLEŞENLERİ, PATLAYICI ZİNCİRİ, B.B.B.

1.2C

0466 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.2D

0467 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.2E

0468 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.2F

0469 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.2L

0358 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

0248 TERTİBATLAR, SU İLE ETKİNLEŞEN fırlatma yükü, atış yükü veya itici barutu olan

0355 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.3C

0132 AROMATİK NİTROTÜREVLERİN TEDRİCİ YANARAK İNFİLAK EDEN METAL TUZLARI, B.B.B.

0477 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

0495 İTİCİ, SIVI

0499 İTİCİ, KATI

0470 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.3G

0478 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.3L

0359 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

0249 TERTİBATLAR, SU İLE ETKİNLEŞEN fırlatma yükü, atış yükü veya itici barutu olan

0356 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1,4B

0350 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

0383 BİLEŞENLERİ, PATLAYICI ZİNCİRİ, B.B.B.

1.4C

0479 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

0501 İTİCİ, KATI

0351 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.4D

0480 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

0352 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.4E

0471 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.4F

0472 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.4G

0485 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

0353 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

Sınıflandırma kodu (bkz. 2.2.1.1.4)

UN maddenin veya nesnenin adı No.

1.4S

0481 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

0349 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

0384 BİLEŞENLERİ, PATLAYICI ZİNCİRİ, B.B.B.

1.5D

0482 MADDELER, PATLAYICI, ÇOK DUYARSIZ (MADDELER, EVI), B.B.B.

1.6N

0486 NESNELER, PATLAYICI, AŞIRI DUYARSIZ (NESNELER, EEI)

 

0190 NUMUNELERİ, PATLAYICI, ateşleme patlayıcısı hariç

NOT: Bölüm ve Uyumluluk Grubu, yetkili makamın yönlendirmesine ve

 

İsimler sözlüğü

 NOT 1: Sözlükteki tanımların test prosedürleri yerine kullanılması veya bir Sınıf 1 maddesinin veya nesnesinin tehlike sınıflandırmasını saptaması amaçlanmamıştır. Doğru bölümde sınıflandırma ve S Uyumluluk Grubunun uygun olup olmadığına karar verme ürünün de sözü edilen Testler ve Kriterler Elkitabı'na uygun olarak teste tabi tutulması veya daha önceden Testler ve Kriterler Elkitabı'nda verilen yöntemlere göre denemiş ve sınıflandırılmış benzeri bir ürünle analoji kurulması üzerine temellendirilmelidir.

NOT 2: İsimlerden sonra verilen bilgiler, ilgili UN numaralarına (Bölüm 3.2 Tablo A Sütun 1) atıfta bulunmaktadır. Sınıflandırma kodu için, bkz.2.2.1.1.4.
ATEŞLEYİCİLİ TUTUŞTURUCULAR: UN No. 0225, 0268
Tepkime başlatma düzeni olan infilaklı patlama yükü içeren nesneler. Tutuşturucuların veya infilaklı fitillerin tepkime başlatma gücünü artırmak için kullanılırlar.
BARUT, DUMANSIZ: UN No. 0160, 0161, 0509
İTİCİ olarak kullanılan ve nitroselüloz esaslı madde. Bu terim, tek esaslı (yalnızca nitroselüloz (NC)) İTİCİleri, çift esaslı (NC ve nitrogliserin/(NG) gibi) İTİCİleri ve üç esaslı (NC/NG/nitroguanidin gibi) İTİCİleri içerir.
NOT: Dökümle yapılmış, sıkıştırılmış veya kese şeklindeki dumansız barut BARUTLARI, İTİCİ veya ŞARJLARI, İTİCİ, TOP İÇİN altında sınıflandırılmıştır.
BİLEŞENLER, PATLAYICI ZİNCİRİ, B.B.B.: UN No. 0382, 0383, 0384, 0461
Patlayıcı zincirinde patlamayı veya ani yanmayı aktaracak şekilde tasarlanmış patlayıcı içeren nesneler.
BOMBALAR, ALEVLENİR SIVISI OLAN fırlatma yükü olan: UN No. 0399,0400
Uçaklardan atılan, alevlenir bir sıvı ve fırlatma yükü ile dolu bir tank içeren nesneler.
BOMBALAR, FOTO-FLAŞ: UN No. 0038
Fotoğraf çekmek için kısa, yoğun aydınlatma sağlayan, uçaktan atılan patlayıcı nesneler. Tepkimeyi başlatma düzenekleri olmayan veya tepkime başlatma düzeneği ile iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan infilaklı patlama yükü içerirler.
BOMBALAR, FOTO-FLAŞ: UN No. 0037
Fotoğraf çekmek için kısa, yoğun aydınlatma sağlayan, uçaktan atılan patlayıcı nesneler. Tepkimeyi başlatma düzenekleri olan fakat iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan infilaklı patlama yükü içerirler.
BOMBALAR, FOTO-FLAŞ: UN No. 0039, 0299
Fotoğraf çekmek için kısa, yoğun aydınlatma sağlayan, uçaktan atılan patlayıcı nesneler. Foto-flaş bileşimi içerirler.
BOMBALAR fırlatma yükü olan: UN No. 0034; 0035
Tepkime başlatma düzenekleri olmayan veya tepkime başlatma düzeneği ile iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan, uçaktan atılan patlayıcı nesneler.
BOMBALAR fırlatma yükü olan: UN No. 0033, 0291
Tepkime başlatma düzenleri olan fakat iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan, uçaktan atılan patlayıcı nesneler.
 
BOŞALTMA ALETLERİ, PATLAYICI: UN No. 0173
Tepkime başlatma düzeni olan küçük bir patlayıcı yükü ve çubuk veya bağlar içeren nesneler. Çubuk veya bağları ayırarak cihazı hızla boşaltırlar.
ÇAKMAKLAR, FÜNYE: UN No. 0131
Sürtünme, çarpma veya elektrikle aktive edilen ve emniyet fitili ateşlemek için kullanılan çeşitli tasarımdaki nesneler.
EL BOMBALARI, el veya tüfek, fırlatma yükü olan: UN No. 0284, 0285
Elle veya tüfekle atılmak üzere tasarlanmış nesneler. Tepkime başlatma düzenleri yoktur veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan tepkime başlatma düzenleri vardır.
EL BOMBALARI, el veya tüfek, fırlatma yükü olan: UN No. 0292, 0293
Elle veya tüfekle atılmak üzere tasarlanmış nesneler. İki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan tepkime başlatma düzenleri vardır.
EL BOMBALARI, EĞİTİM, el veya tüfek ile: UN No. 0110, 0372, 0318, 0452
Elle veya tüfekle atılmak üzere tasarlanmış, ana fırlatma yükü olmayan nesneler. Bir kapsül aygıtı içerir ve bir spotting içerebilir.
FIRLATMA YÜKLERİ, patlayıcı: UN No. 0043
Mermileri ve diğer mühimmatı açarak içindekileri dağıtmak için kullanılan, az miktarda infilak yükü içeren nesneler.
FİŞEKLER, İŞARET: UN No. 0054, 0312, 0405
İşaret tabancalarından, vb. renkli işaret ışıkları veya diğer işaretleri ateşlemek üzere tasarlanmış nesneler, örn. KARTUŞLAR, KÜÇÜK ÇAPLI SİLAHLAR İÇİN: UN No. 0417, 0339, 0012
Merkez veya çember ateş kapsülü olan ve hem itici barutu hem de katı mermi içeren bir kovan içeren mühimmat. Kalibresi 19,1 mm.’den fazla olmayan silahlarda ateşlenmek üzere tasarlanmışlardır. Her kalibreden çifte kartuşları bu tanım içerisindedir.
NOT: KARTUŞLAR, KÜÇÜK ÇAPLI SİLAHLAR İÇİN, BOŞ bu tanıma dahil değildir. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir. Bazı küçük çaplı silahlar için askeri kartuşlar bu tanıma dahil değildir. SİLAHLAR İÇİN KARTUŞLAR, TESİRSİZ MERMİLİ altında listelenmiştir.
FİTİL, İNFİLAKLI, esnek: UN No. 0065, 0289
Bükümlü kumaş içerisinde kapatılmış ve plastik veya başka bir kaplama ile örtülmüş infilaklı, patlayıcı bir çekirdek içeren nesne. Bükümlü kumaş geçirgen değilse, kaplama gerekli değildir.
FİTİL (FÜNYE), İNFİLAKLI, metal zırhlı: UN No. 0102, 0290
Koruyucu örtüsü olan veya olmayan yumuşak bir metal tüp ile kaplanmış infilaklı patlayıcı içeren bir çekirdek içeren nesne.
FİTİL (FÜNYE), İNFİLAKLI, HAFİF ETKİLİ, metal zırhlı: UN No. 0104
Koruyucu örtüsü olan veya olmayan yumuşak bir metal tüp ile kaplı infilaklı patlayıcı çekirdekten içeren nesne. Patlayıcı madde miktarı o denli azdır ki, fünye dışında yalnızca hafif bir etki gösterir.
 
FİTİL, ATEŞLEME: UN No. 0066
Kara barutla veya başka bir hızlı yanan piroteknik bileşimle kaplanmış ve esnek bir koruyucu örtü ile kaplanmış tekstil iplikleri içeren veya esnek bir dokuma kumaş ile sarılı kara baruttan bir çekirdek içeren nesne. Uzunluğu boyunca dış bir alevle ilerleyerek yanar ve bir aygıttan bir kapsüle veya hakka kontak aktarmak için kullanılır.
FÜNYE, ATEŞLEYİCİ, boru biçiminde, metal zırhlı: UN No. 0103
Ani yanan bir patlayıcı çekirdeği olan metal bir tüp içeren nesne.
FÜNYE, TUTUŞMAYAN: UN No. 0101
İnce kara barut emdirilmiş keten iplikleri içeren nesne. Dış alevle yanar ve havai fişek, vb.için ateşleme zincirlerinde kullanılırlar.
FÜNYE, EMNİYET: UN No. 0105
Bir veya daha fazla koruyucu örtüsü olan, esnek bir dokuma kumaş ile sarılı ince öğütülmüş kara baruttan bir çekirdek içeren nesne. Ateşlendiğinde, önceden belirlenmiş bir hızla, herhangi bir dış patlama etkisi olmaksızın yanarlar.
FÜNYELER, ATEŞLEME: UN No. 0106, 0107, 0257, 0367
Mühimmatta infilak oluşturmak üzere tasarlanmış patlayıcı bileşenleri olan nesneler. İnfilak başlatmak için mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bileşenler içerirler. Genellikle koruyucu özellikleri vardır.
FÜNYELER, ATEŞLEME koruyucu özellikli: UN No. 0408, 0409, 0410
Mühimmatta infilak oluşturmak üzere tasarlanmış patlayıcı bileşenleri olan nesneler. İnfilak başlatmak için mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bileşenler içerirler. Bu tutuşturucu fünye iki veya daha fazla koruyucu özellik içermelidir.
FÜNYELER, TUTUŞTURUCU: UN No. 0316, 0317, 0368
Mühimmatta ani yanmalı patlama oluşturmak üzere tasarlanmış birincil patlayıcı bileşenleri olan nesneler. Ani yanma başlatmak için mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bileşenler içerirler. Genellikle koruyucu özellikleri vardır.
“GÜVENLİK CİHAZLARI, PİROTEKNİK: UN No. 0503
Diğer sınıfların piroteknik maddeleri ya da tehlikeli mallarını içeren ve kişilerin güvenliğini artırmak için taşıtlar, gemiler ya da hava araçlarında kullanılan malzemeler. Örnekler: hava yastığı şişiriciler, hava yastığı modülleri, emniyet kemeri gerdiricileri ve piromekanik cihazlar. Bu piromekanik cihazlar, ayırma, kilitleme ya da tekerli sandalye emniyet kemeri dahil olup bunlarla sınırlı olmayan görevler için bir araya getirilmiş bileşenlerdir.
HAVAİ FİŞEKLER: UN No. 0333, 0334, 0335, 0336, 0337
Eğlence için tasarlanmış piroteknik maddeler.
HEKZOTONAL: UN No. 0393
Siklotrimetilen-trinitramin (RDX), trinitrotoluen (TNT) ve alüminyum karışımı içeren madde.
HEKZOLİT (HEKZOTOL), kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış veya kuru: UN No. 0118
Siklotrimetilen-trinitramin (RDX), trinitrotoluen (TNT) karışımı içeren madde. Bu terim "Kompozisyon B" içerir.
İŞARET IŞIKLARI, HAVAİ: UN No. 0093, 0403, 0404, 0420, 0421;
 
Aydınlatma, belirleme, işaret verme veya uyarma amacıyla bir uçaktan atılmak üzere tasarlanmış, piroteknik maddeler içeren nesneler.
İŞARET IŞIKLARI, YÜZEY: UN No. 0092, 0418, 0419
Aydınlatma, belirleme, işaret verme veya uyarma amacıyla yüzeyde kullanılmak üzere tasarlanmış, piroteknik maddeler içeren nesneler.
İŞARET ALETLERİ, EL: UN No. 0191, 0373
Görünür işaret veya uyarı veren piroteknik madde içeren taşınabilir nesneler. Bu terim karayolu veya demiryolu işaretleri ve küçük yardım işaretleri gibi küçük yüzey işaret ışıklarını içerir.
İŞARETLER, YARDIM, gemi: UN No. 0194, 0195, 0505, 0506
Ses, alev veya duman veya bunların herhangi bir bileşimi ile işaret vermek üzere tasarlanmış ısıl teknik maddeler içeren nesneler.
İŞARETLER, DEMİRYOLU, PATLAYICI: UN No. 0192, 0193, 0492, 0493
Parçalandığında yüksek bir sesle patlayan bir piroteknik maddeden oluşan nesneler. Bir ray üzerine yerleştirilmek için tasarlanırlar.
İŞARETLER, DUMAN: UN No. 0196, 0197, 0313, 0487, 0507
Duman çıkartan piroteknik madde içeren nesneler. Ayrıca, sesli sinyal verecek düzenek içerebilirler.
İTİCİ, SIVI: UN No. 0495, 0497
Ani yanarak patlayan bir sıvıdan oluşan, İTİCİ olarak kullanılan madde. İTİCİ, KATI: UN No. 0498, 0499, 0501
Ani yanarak patlayan bir katıdan oluşan, İTİCİ olarak kullanılan madde.
JET DELİCİ SİLAHLAR, YÜKLÜ, petrol kuyusu, tutuşturucusuz: UN No. 0124,0494
İçine infilaklı fitil ile birbirine bağlanmış boşluklu imla haklarının yerleştirilmiş olduğu çelik bir tüp veya metalik bant içeren, tepkime başlatma düzeni olmayan nesneler.
KAPSÜLLER, BAŞLIK TİPİ: UN No. 0044, 0377, 0378
Darbe etkisiyle hemen ateşlenebilen küçük bir miktar birincil patlayıcı içeren metal veya plastik bir başlık içeren nesneler. Küçük çaplı silahların fişeklerinde ateşleyici elemanlar olarak veya itici yükü için perküsyon kapsülleri olarak kullanılırlar.
KAPSÜLLER, BORU ŞEKLİNDE UN No. 0319, 0320, 0376
Ateşleme için bir kapsülden ve top, vb. kovanı içindeki itici yükünün ani yanmasını sağlamak için kullanılan kara barut benzeri bir yardımcı infilaklı patlayıcı .
KARA BARUT (BARUT TOZU), SIKIŞTIRILMIŞ veya KARA BARUT (BARUT TOZU), SAÇMA HALİNDE UN No. 0028
Topak haline getirilmiş biçimde kara barut içeren madde.
KARA BARUT (BARUT TOZU), granül veya toz halinde: UN No. 0027
Odun kömürü veya başka karbon ile ya potasyum nitrat ya da sodyum nitratın kükürtlü veya kükürtsüz karışımını içeren madde.
 
KARTUŞLAR, FLAŞ: UN No. 0049, 0050
Hepsi tek bir parçada birleştirilmiş bir mahfaza, kapsül ve parlama tozundan oluşan, ateşlenmeye hazır nesneler.
KARTUŞLAR, ALETLER İÇİN, BOŞ: UN No. 0014
Kapalı bir kovan ile merkez ateş kapsülü veya dumansız veya kara barut yükü olan veya olmayan çember ateş kapsülünden oluşan, ancak mermisi olmayan nesne.
KARTUŞLAR, SİLAHLAR İÇİN, BOŞ: UN No. 0326, 0413, 0327, 0338, 0014
Kapalı bir kovan ile merkez veya çember ateş kapsülü ve dumansız veya kara barut yükünden oluşan ancak mermisi olmayan mühimmat. Yüksek bir ses çıkartır ve eğitim, selamlama, itici barutu, starter pistoller v.b. için kullanılırlar. Bu terim boş mühimmatı içerir.
KARTUŞLAR, SİLAHLAR İÇİN, TESİRSİZ MERMİLİ: UN No. 0328, 0417, 0339,0012
Fırlatma yükü olmayan ama itici barutu olan, kapsüllü veya kapsülsüz bir mermi içeren mühimmat. Bu nesneler, asıl tehlikenin itici barutu oluşturacağı tehlike olması koşuluyla bir izli mermi içerebilir.
KARTUŞLAR, SİLAHLAR İÇİN fırlatma yükü olan: UN No. 0006, 0321, 0412
Tepkime başlatma düzenleri olmayan veya tepkime başlatma düzeni ile iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan, fırlatma yükü ve kapsüllü veya kapsülsüz itici barutu olan, mermi içeren mühimmat. Bu terim sabit (birleştirilmiş) mühimmat, yarı- sabit (kısmen birleştirilmiş) mühimmat ve bileşenler birlikte paketlenmişse, ayrı yüklenen mühimmatı da içerir.
KARTUŞLAR, SİLAHLAR İÇİN fırlatma yükü olan: UN No. 0005, 0007, 0348
Tepkime başlatma düzenleri olan fakat iki ya da daha fazla koruyucu özelliği olmayan, fırlatma yükü ve kapsüllü veya kapsülsüz itici barutu olan mermiden oluşAN mermi içeren mühimmat. Bu terim sabit (birleştirilmiş) mühimmat, yarı-sabit (kısmen birleştirilmiş) mühimmat ve bileşenler birlikte paketlenmişse, ayrı yüklenen mühimmatı da içerir.
KARTUŞLAR, PETROL KUYUSU: UN No. 0277, 0278
Elyaf levha, metal veya başka malzemeden mahfaza içinde yalnızca sertleştirilmiş bir mermiyi petrol kuyusu gövdesini delmek için yönlendiren İTİCİ toz içeren nesneler.
NOT: İMLA HAKLARI, BOŞLUKLU bu tanıma dahil değildir. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.
KARTUŞLAR, GÜÇ ALETİ: UN No. 0275, 0276, 0323, 0381
Mekanik hareketler yapmak üzere tasarımlanmış nesneler. Ani yanma yükü ve ateşleme düzenleri olan bir mahfaza içerirler. İnfilakın gaz halindeki ürünleri şişme, doğrusal veya döngüsel hareket oluşturur veya diyafram, vana veya anahtarları aktive eder veya kilitleyici tertibat veya yangın söndürme maddelerini yönlendirir.
KARTUŞLAR, KÜÇÜK ÇAPLI SİLAHLAR İÇİN, BOŞ: UN No. 0014, 0327, 0338
Kapalı bir kovan ile merkez veya çember ateş kapsülünden ve dumansız veya kara barut yükünü içeren mühimmat. Kovanlarda mermi yoktur. Kovanlar, en fazla 19,1 mm. kalibreli silahlardan ateşlenmek ve yüksek bir ses üretmek üzere tasarlanmıştır ve eğitim, selamlama, itici barutu, start tabancaları, v.b. için kullanılır.
 
KOVANLAR, KARTUŞ, BOŞ, KAPSÜLLÜ: UN No. 0379; 0055
Metal, plastik veya başka bir tutuşmayan malzemeden yapılmış bir kovan kutusundan oluşan ve içindeki tek patlayıcı bileşenin kapsülü içeren nesneler.
KOVANLAR, YANABİLİR, BOŞ, KAPSÜLSÜZ: UN No. 0447, 0446
Kısmen veya tamamen nitroselülozdan yapılmış bir kovan kutusu içeren nesneler. KESİCİLER, KABLO, PATLAYICI: UN No. 0070
Yavaş yanarak patlayan küçük bir hak tarafından bir örs içine itilen bıçak sırtlı bir cihaz
içeren nesneler.
KIRICI ALETLER, PATLAYICI tutuşturucusuz, petrol kuyuları için: UN No. 0099
Tepkime başlatma düzeni olmayan, bir mahfaza içerisindeki infilaklı patlama içeren nesneler. Ham petrolün kayadan akmasına yardımcı olmak için sondaj şaftı etrafındaki kayada çatlak oluşturmak için kullanılırlar.
MADDELER, PATLAYICI, ÇOK DUYARSIZ (Maddeler, EVI), B.B.B.: UN No. 0482
Kütle olarak patlama tehlikesi arz eden ancak normal taşıma koşullarında tepkime başlama veya yanmadan infilaka geçiş olasılığının çok az olduğundan çok duyarsız ve Test Serileri 5'i geçmiş olan maddeler.
MAYINLAR fırlatma yükü olan: UN No. 0137, 0138
Normal olarak, infilaklı bir patlayıcı ile doldurulmuş metal veya kompozisyon kaplardan oluşan, tepkime başlatma düzeni olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özellik içeren başlatma düzeni olan nesneler. Gemilerin, araçların veya personelin geçişi ile çalışmak üzere tasarlanır. Bu terim "Bangalor torpidoları" içerir.
MAYINLAR fırlatma yükü olan: UN No. 0136, 0294
Normal olarak, infilaklı bir patlayıcı ile doldurulmuş metal veya kompozisyon kaplardan oluşan, iki veya daha fazla etkin koruyucu özellik içermeyen başlatma düzeni olan nesneler. Gemilerin, araçların veya personelin geçişi ile çalışmak üzere tasarlanır. Bu terim "Bangalor torpidoları" içerir.
MERMİLER, tesirsiz, izli: UN No. 0345, 0424, 0425
Top veya benzeri bir silahtan, tüfek veya başka bir küçük çaplı silahtan atılan mermi veya kovan gibi nesneler.
MERMİLER fırlatma veya atış yükü olan: UN No. 0346, 0347
Top veya benzeri bir silahtan atılan kurşun veya kovan gibi nesneler. Tepkime başlatma düzenleri yoktur veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan tepkime başlatma düzenleri vardır. Spotlama için boyaları ve başka tepkisiz malzemeyi dağıtmak için kullanılırlar.
MERMİLER fırlatma veya atış yükü olan: UN No. 0426, 0427
Top veya benzeri bir silahtan atılan kurşun veya kovan gibi nesneler. İki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan tepkime başlatma düzenleri vardır. Spotlama için boyaları ve başka tepkisiz malzemeyi dağıtmak için kullanılırlar.
MERMİLER fırlatma veya atış yükü olan: UN No. 0434, 0435
Top veya benzeri bir silahtan, tüfek veya başka bir küçük çaplı silahtan atılan mermi veya kovan gibi nesneler. Spotlama için boyaları ve başka tepkisiz malzemeyi dağıtmak için kullanılırlar.
MERMİLER fırlatma yükü olan: UN No. 0168, 0169, 0344
Top veya benzeri bir silahtan atılan kurşun veya kovan gibi nesneler. Tepkime başlatma düzenleri yoktur veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan tepkime başlatma düzenleri vardır.
 
MERMİLER fırlatma yükü olan: UN No. 0167, 0324
Top veya benzeri bir silahtan atılan kurşun veya kovan gibi nesneler. İki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan tepkime başlatma düzenleri vardır.
MÜHİMMAT İÇİN İZLİ MERMİLER: UN No. 0212, 0306
Bir merminin izlediği yolu açığa çıkartmak için tasarlanmış, piroteknik madde içeren mühürlü nesneler.
MÜHİMMAT İÇİN TUTUŞTURUCULAR: UN No. 0073, 0364, 0365, 0366
Kurşun azid, PETN gibi patlayıcılar veya patlayıcı bileşimleri içeren küçük bir metal veya plastik tüp içeren nesneler. Bir infilak zinciri başlatmak için kullanılır.
MÜHİMMAT, AYDINLATICI fırlatma yükü, atış yükü veya itici barutu olan veya olmayan:
UN No. 0171, 0254, 0297
Bir alanı aydınlatmak için, tek bir yoğun ışık kaynağı üretmek üzere tasarımlanmış mühimmat. Bu terim aydınlatıcı kartuş, el bombaları ve mermileri, aydınlatıcı ve hedef tanımlayıcı bombaları içerir.
NOT: Aşağıdaki nesneler bu tanıma dahil değildir: FİŞEKLERİ, İŞARET; İŞARET ALETLERİ, EL; İŞARETLERİ, YARDIM; İŞARET IŞIKLARI, HAVAİ; İŞARET IŞIKLARI, YÜZEY. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.
MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI, sıvı veya jel, fırlatma yükü, atış yükü veya itici barutu olan: UN No. 0247
Sıvı veya jelatin halinde yangın çıkartıcı madde içeren mühimmat. Yangın çıkartıcı maddenin kendiliğinden bir patlayıcı olması dışında, ayrıca, şunlardan birini veya daha fazlasını da içerir: Kapsüllü ve ateşleme olan itici barutu; fırlatma veya atış yükü olan fünye.
MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI, BEYAZ FOSFORLU fırlatma yükü, atış yükü veya itici barutu olan: UN No. 0243, 0244
Yangın çıkartıcı madde olarak beyaz fosfor içeren mühimmat. Ayrıca, şunlardan bir veya daha fazlasını içerir: Kapsüllü ve ateşleme olan itici barutu; fırlatma veya atış yükü olan fünye.
MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI fırlatma yükü, atış yükü veya itici barutu olan veya olmayan: UN No. 0009, 0010, 0300
Yangın çıkartıcı bileşim içeren mühimmat. Bileşimin bir patlayıcı olması dışında, kendiliğinden, ayrıca şunlardan bir veya daha fazlasını içerir: Kapsüllü ve ateşleme yükü olan itici barutu; fırlatma veya atış yükü olan fünye.
MÜHİMMATI, EĞİTİM: UN No. 0362, 0488
Fırlatma veya atış yükü içeren, ana fırlatma yükü olmayan mühimmat. Normalde, ayrıca bir fünye ve itici barutu içerir.
NOT: EL BOMBALARI, EĞİTİM bu tanıma dahil değildir. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.
MÜHİMMATI, DENEME ATIŞI: UN No. 0363
Yeni mühimmat, silah bileşenleri veya düzeneklerinin performansını veya gücünü denemek için kullanılan, piroteknik madde içeren mühimmat.
MÜHİMMAT, DUMANLI, BEYAZ FOSFORLU fırlatma yükü, atış yükü veya itici barutu olan:
UN No. 0245, 0246
Duman yapıcı madde olarak beyaz fosfor içeren mühimmat. Ayrıca, şunlardan bir veya daha fazlasını içerir: Kapsüllü ve ateşleme yükü olan itici barutu; fırlatma veya atış yükü olan fünye. Bu terim sis el bombalarını içerir.
 
MÜHİMMAT, DUMANLI fırlatma yükü, atış yükü veya itici barutu olan veya olmayan:
UN No. 0015, 0016, 0303
Klorosülfonik asit karışımı veya titanyum tetraklorür benzeri duman yapıcı bir madde veya hekzakloroetan veya kırmızı fosfor esaslı, duman yapıcı piroteknik bileşim içeren mühimmat. maddenin kendiliğinden bir patlayıcı olması dışında bu mühimmat ayrıca şunlardan bir veya daha fazlasını içerir: Kapsüllü ve ateşleme yükü olan itici barutu; fırlatma veya atış yükü olan fünye. Bu terim sis el bombalarını içerir.
NOT: İŞARETİ, DUMAN bu tanıma dahil değildir. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.
MÜHİMMAT, GÖZ YAŞARTICI fırlatma yükü, atış yükü veya itici barutu olan veya olmayan:
UN No. 0018, 0019, 0301
Göz yaşartıcı madde içeren mühimmat. Ayrıca, şunlardan bir veya daha fazlasını içerir: Piroteknik bir madde, kapsüllü ve ateşleme yükü olan itici barutu, fırlatma veya atış yükü olan fünye.
NESNELER, PATLAYICI, AŞIRI DUYARSIZ (NESNELER, EEI): UN No. 0486
Yalnızca aşırı derecede duyarsız, normal taşıma koşullarında kaza ile tepkimeyi başlatma veya ilerletme olasılığı ihmal edilebilir olan ve Test Serileri 7'yi geçmiş olan maddeler içeren nesneler.
NESNELER, PİROFORİK: UN No. 0380
Piroforik (hava ile temas ettiğinde kendiliğinden ateşlenebilen) bir madde ve patlayıcı bir madde veya bileşen içeren nesneler. Bu terim beyaz fosfor içeren maddeleri kapsamaz.
NESNELER, PİROTEKNİK teknik amaçlar için: UN No. 0428, 0429, 0430, 0431, 0432
Piroteknik madde içeren sıvı üretimi, gaz üretimi, abartılı etkiler, v.s. gibi teknik amaçlar için kullanılan nesneler.
NOT: Aşağıdaki nesneler bu tanıma dahil değildir: Tüm mühimmat, FİŞEKLERİ, İŞARET; KESİCİLER, KABLO, PATLAYICI; HAVAİ FİŞEKLER; İŞARET IŞIKLARI, HAVAİ; İŞARET IŞIKLARI, YÜZEY; BOŞALTMA CİHAZLARI, PATLAYICI; PERÇİNLER, PATLAYICI; İŞARET ALETLERİ, EL; İŞARETLERİ, YARDIM; İŞARETLERİ, DEMİRYOLU, PATLAYICI; İŞARETLERİ, DUMANLI. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.
NUMUNELER, PATLAYICI, ateşleme patlayıcısı hariç UN No. 0190
Bölüm 3.2 Tablo A isimleri belirlenmemiş ve yetkili makamın talimatları doğrultusunda uygun şekilde taşıma edilebilecek ve sınıflandırma, araştırma ve geliştirme veya kalite kontrol amaçları bakımından veya ticari numuneler olarak genelde az miktarlarda yeni veya mevcut patlayıcı maddeler veya nesneler.
NOT: Bölüm 3.2 Tablo A'da başka bir isimle belirtilen patlayıcı maddeler ve nesneler bu tanıma dahil değildir.
OKTOLİT (OKTOL), kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış veya kuru: UN No. 0266
Siklotetrametilen-tetranitramin (HMX) ve trinitrotoluen (TNT) karışımı içeren madde. OKTONAL:
UN No. 0496
Siklotetrametilen-tetranitramin (HMX) ve trinitrotoluen (TNT) ve alüminyum karışımı içeren madde.
PATLAYICI, DİNAMİTLİ, TİP A: UN No. 0081
Nitrogliserin gibi sıvı organik nitratlardan veya aşağıdaki bileşenlerin bir veya bir kaçından oluşan maddeler: Nitroselüloz, amonyum nitrat veya diğer inorganik nitratlar, aromatik nitro-türevleri veya odun macunu ve alüminyum tozu gibi alevlenir malzeme. Bunlar, kizelgur benzeri tepkimesiz bileşenler ile renklendiriciler ve sabitleyiciler gibi katkı maddeleri içerebilir. Bu gibi patlayıcılar toz, jelatin veya elastik biçimde olacaktır. Bu terim jelatin, patlatma ve jelatin dinamitleri içerir.
 
PATLAYICI, DİNAMİTLİ, TİP B: UN No. 0082, 0331
Aşağıdakileri içerene maddeler:
(a) Odun macunu ve alüminyum tozu gibi başka maddeler içeren veya içermeyen; amonyum nitrat veya diğer inorganik nitratların, trinitrotoluen benzeri bir patlayıcı ile karışımı veya
(b) Amonyum nitrat veya diğer inorganik nitratların, patlayıcı olmayan başka alevlenir bileşenlerle karışımı. Her iki durumda da, kizelgur benzeri tepkimesiz bileşenler ve renklendirici veya sabitleyiciler gibi katkı maddeleri içerebilir. Bu gibi patlayıcılar nitrogliserin, benzeri sıvı organik nitratlar veya kloratlar içermemelidir.
PATLAYICI, DİNAMİTLİ, TİP C: UN No. 0083
Ya potasyum ya da sodyum klorat veya potasyum, sodyum veya amonyum perklorat ile organik nitro-türevleri veya odun macunu, alüminyum tozu veya bir hidrokarbon gibi alevlenir malzemenin karışımlarından oluşan maddeler. Bunlar, kizelgur benzeri tepkimesiz bileşenler ve renklendiriciler ve sabitleyiciler benzeri katkı maddeleri içerebilir. Bu gibi patlayıcılar nitrogliserin veya benzeri sıvı organik nitratlar içermemelidir.
PATLAYICI, DİNAMİTLİ, TİP D: UN No. 0084
Organik nitratlanmış bileşikler ile hidrokarbonlar ve alüminyum tozu alevlenir malzemenin karışımından oluşan maddeler. Bunlar, kizelgur benzeri tepkimesiz bileşenler ve renklendiriciler ve sabitleyiciler benzeri katkı maddeleri içerebilir. Bu gibi patlayıcılar nitrogliserin, benzeri sıvı organik nitratlar veya kloratlar ve amonyum nitrat içermemelidir. Bu terim genellikle plastik patlayıcıları içerir.
PATLAYICILAR, DİNAMİTLİ, TİP E: UN No. 0241, 0332
Ana bileşen olarak su ve yüksek oranlarda amonyum nitrat veya (bazıları çözelti içinde olan) diğer yükseltgenlerden oluşan maddeler. Diğer bileşenler trinitrotoluen benzeri nitro-türevleri, hidrokarbonlar veya alüminyum tozu içerebilir. Bunlar, kizelgur benzeri tepkimesiz bileşenler ve renklendiriciler ve sabitleyiciler benzeri katkı maddeleri içerebilir. Bu terim emülsiyon patlayıcıları, çamursu patlayıcıları ve sujeli patlayıcıları içerir.
PARLAMA TOZU: UN No. 0094, 0305
Tutuşturulduğunda yoğun bir ışık veren piroteknik madde.
PENTOLİT, kütlece %15’ten az su ile ıslatılmış veya kuru: UN No. 0151
Pentaeritrit tetranitrat (PETN) ve trinitrotoluen (TNT) karışımı içeren madde.
BARUT KALIBI (BARUT MACUNU), ISLATILMIŞ kütlece %17'den az olmayan alkol ile; BARUT KALIBI (BARUT MACUNU), ISLATILMIŞ kütlece %25’ten az olmayan su ile:
UN No. 0433, 0159
%60'tan fazla olmayan nitrogliserin ile veya başka sıvı organik nitratlarla veya bunların bir karışımı ile doyurulmuş nitroselüloz içeren madde.
 
PERÇİNLER, PATLAYICI: UN No. 0174
Metalik bir perçin içerisinde küçük bir patlayıcı içeren nesneler.
ROKET MOTORLARI: UN No. 0186, 0280, 0281
Bir veya daha fazla meme içeren bir silindir içerisinde patlama (genellikle katı bir itici maddesi) içeren nesneler. Roket veya güdümlü füze itmek üzere tasarlanırlar.
ROKET MOTORLARI, SIVI YAKITLI: UN No. 0395, 0396
Bir veya daha fazla meme içeren bir silindir içerisinde sıvı yakıt içeren nesneler.
Roket veya güdümlü füze itmek üzere tasarlanırlar.
ROKET MOTORLARI, HİPERGOLİK SIVI İÇEREN, atış yükü olan veya olmayan: UN No. 0322, 0250
Bir veya daha fazla meme içeren bir silindir içerisinde hiperbolik sıvı içeren nesneler. Roket veya güdümlü füze itmek üzere tasarlanırlar.
ROKETLER, HALAT FIRLATICI: UN No. 0238, 0240, 0453
Bir halatı uzatmak için tasarlanmış bir roket motoru içeren nesneler.
ROKETLER, SIVI ROKETLER, SIVI YAKITLI fırlatma yükü olan: UN No. 0397, 0398
Bir veya daha fazla memesi olan bir silindir içerisindeki sıvı yakıttan oluşan ve savaş başlığı olan nesneler. Bu terim güdümlü füzeleri içerir.
ROKETLER fırlatma yükü olan: UN No. 0181, 0182
Tepkime başlatma düzeni olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip tepkime başlatma düzeni olan bir roket motoru ve savaş başlığından oluşan nesneler. Bu terim güdümlü füzeleri içerir.
ROKETLER fırlatma yükü olan: UN No. 0180, 0295
İki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan tepkime başlatma düzenine sahip bir roket motoru ve savaş başlığından oluşan nesneler. Bu terim güdümlü füzeleri içerir.
ROKETLER, atış yükü olan: UN No. 0436, 0437, 0438
Bir roket motoru ve roket başlığından içindeki bombayı fırlatmak için atış yükü içeren nesneler. Bu terim güdümlü füzeleri içerir.
ROKETLER tesirsiz başlıklı: UN No. 0183, 0502
Roket motoru ve tepkisiz başlık içeren nesneler. Bu terim güdümlü füzeleri içerir.
SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET fırlatma veya atış yükü olan: UN No. 0370
Tepkime başlatma düzeni olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan başlatma düzeni olan, tepkisiz bir iç bomba ve küçük bir infilaklı veya ani yanma içeren nesneler. Bir roket motoruna takılarak tepkisiz malzeme dağıtmak için tasarlanırlar. Bu terim güdümlü füzeler için savaş başlıklarını içerir.
SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET fırlatma veya atış yükü olan: UN No. 0371
İki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan tepkime başlatma düzenine sahip, tepkisiz bir iç bomba ve küçük bir infilaklı veya ani yanma içeren nesneler. Bir roket motoruna takılarak tepkisiz malzeme dağıtmak için tasarlanırlar. Bu terim güdümlü füzeler için savaş başlıklarını içerir.
SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET fırlatma yükü olan UN No. 0286, 0287
 
Tepkime başlatma düzeni olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip başlatma düzeni olan, infilaklı patlayıcı içeren nesneler. Bir roket üzerine yerleştirilmek için tasarlanırlar. Bu terim güdümlü füzeler için savaş başlıklarını içerir.
SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET fırlatma yükü olan UN No. 0369
İki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan bir tepkime başlatma düzenine sahip, infilaklı patlayıcı içeren nesneler. Bir roket üzerine yerleştirilmek için tasarlanırlar. Bu terim güdümlü füzeler için savaş başlıklarını içerir.
SAVAŞ BAŞLIKLARI, TORPİL fırlatma yükü olan UN No. 0221
Tepkime başlatma düzeni olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip başlatma düzeni olan, infilaklı patlayıcı içeren nesneler. Bir torpil üzerine yerleştirilmek için tasarlanırlar.
SONDAJ ALETLERİ, PATLAYICI: UN No. 0374, 0375
Tepkime başlatma düzenekleri olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip tepkime başlatma düzenekleri olan, infilaklı patlama içeren nesneler. Gemilerden atılır ve önceden belirlenmiş bir derinliğe veya deniz yatağına ulaştıklarında işlev görürler.
SONDAJ ALETLERİ, PATLAYICI: UN No. 0204, 0296
İki ya da daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip olmayan tepkime başlatma düzeneği olan, infilaklı patlama içeren nesneler. Gemilerden atılır ve önceden belirlenmiş bir derinliğe veya deniz yatağına ulaştıklarında işlev görürler.
ŞARJLAR, PATLAYAN, PLASTİĞE BAĞLANMIŞ: UN No. 0457, 0458, 0459, 0460
Plastiğe bağlı, tepkime başlatıcı düzeni olmayan ve mahfazası olmayan özel bir biçimde imal edilmiş infilaklı patlama içeren nesneler. Savaş başlıkları benzeri mühimmatın bileşenleri olarak tasarlanmışlardır.
ŞARJLAR, TAHRİP: UN No. 0048
Elyaf levha, plastik, metal veya başka malzemeden oluşan bir mahfaza içinde infilaklı patlama içeren nesneler. Bu nesnelerin tepkime başlatma düzenleri yoktur veya iki veya daha fazla koruyucu özellik içeren tepkime başlatma düzenleri vardır.
NOT: Aşağıdaki nesneler bu tanıma dahil değildir: BOMBALAR, MAYINLAR, MERMİLER bu tanıma dahil değildir. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.
ŞARJLAR, DERİNLİK: UN No. 0056
Bir fıçı veya mermi içerisinde bulunan, tepkime başlatma düzeni olmayan veya iki veya daha fazla koruyucu özelliğe sahip tepkime başlatma düzeni olan, infilaklı patlama yükü içeren nesneler. Su altında infilak etmek üzere tasarlanmışlardır.
ŞARJLAR, İNFİLAK, TİCARİ tutuşturucusuz: UN No. 0442, 0443, 0444, 0445
Patlamalı kaynak, mafsal oluşturma, biçimlendirme ve diğer metalürjik işlemler için kullanılan, tepkime başlatma düzeni olmayan infilaklı patlama içeren nesneler.
ŞARJLAR, İTİCİ, TOP İÇİN: UN No. 0242, 0279, 0414
Top için ayrı ayrı yüklenen mühimmat için herhangi bir fiziksel biçimde olan itici şarjlar.
ŞARJLAR, İTİCİ: UN No. 0271, 0272, 0415, 0491
Roket motorlarının bir bileşeni olarak veya mermilerin sürükleme kuvvetini azaltmak için, bir mahfazası olan veya olmayan itici yük içeren nesneler.
 
ŞARJLAR, ŞEKİLLİ, tutuşturucusuz: UN No. 0059, 0439, 0440, 0441
Tepkime başlatma düzeneği olmayan, sert malzeme ile kaplı bir boşluğu olan, infilaklı patlama içeren bir mahfazadan oluşan nesneler. Güçlü, delici, jet etkisi yaratmak için tasarlanmışlardır.
ŞARJLAR, ŞEKİLLİ, ESNEK, DOĞRUSAL: UN No. 0237, 0288
Esnek bir zırhla kaplanmış, V-şeklinde infilaklı patlayıcı çekirdek içeren nesneler. ŞARJLAR, EK, PATLAYICI: UN No. 0060
Bir merminin boşluğuna, fünye ve fırlatma yükü arasına yerleştirilmiş, küçük, çıkartılabilir destekleyici kısımdan oluşan nesneler.
TERTİBATLAR, SU İLE ETKİNLEŞEN fırlatma yükü, atış yükü veya itici barutu olan:
UN No. 0248, 0249
İşlevleri, içeriklerinin su ile fiziksel-kimyasal tepkimesine bağlı olan nesneler.
TORPİLLER, SIVI YAKITLI tepkisiz başlıklı: UN No. 0450
Torpili suda itmek için sıvı patlayıcı sistem ve tepkisiz başlık içeren nesneler.
TORPİLLER, SIVI YAKITLI fırlatma yükü olan veya olmayan: UN No. 0449
Torpili suda itmek için savaş başlığı olan veya olmayan sıvı patlayıcı sistem veya torpili suda itmek için savaş başlığı olan patlayıcı bir sıvı sistem içeren nesneler.
TORPİLLER fırlatma yükü olan: UN No. 0451
Torpili suda itmek için sıvı patlayıcı olmayan bir sistem ile tepkime başlatma düzeni olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip tepkime başlatma düzeni olan bir savaş başlığı içeren nesneler.
TORPİLLER fırlatma yükü olan: UN No. 0329
Torpili suda itmek için sıvı patlayıcı bir sistem ile tepkime başlatma düzeni olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip tepkime başlatma düzeni olan bir savaş başlığı içeren nesneler.
TORPİLLER fırlatma yükü olan: UN No. 0330
Torpili suda itmek için sıvı patlayıcı olan veya olmayan bir sistem ile iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip olmayan tepkime başlatma düzenine sahip savaş başlığı içeren nesneler.
TRİNOTAL: UN No. 0390
Alüminyum ile karıştırılmış trinitrotoluen (TNT) içeren madde. TUTUŞTURUCULAR ateşleyicisiz: UN No. 0042, 0283
Tepkime başlatma düzenleri olmayan infilaklı patlama yükü içeren nesneler.
Tutuşturucuların veya infilaklı fitillerin tepkime başlatma gücünü artırmak için kullanılırlar.
TUTUŞTURUCU BİLEŞİMLERİ, ELEKTRİKLİ OLMAYAN patlatma için: UN No.0360, 0361, 0500
Emniyet fitili, şok tüpü, parlama tüpü veya infilaklı fitil benzeri düzeni olan ve bununla aktive edilen, elektrikli olmayan tutuşturucular. Bunlar anında patlamak üzere tasarlanmış olabilir veya geciktirici elemanlar içerebilir. İnfilaklı fitil ile birleştirilmiş tutuşturucu geciktiriciler dahildir.
 
TUTUŞTURUCULAR, ELEKTRİKLİ patlatma için: UN No. 0030, 0255, 0456
Dinamitli patlatıcıların başlatılması için özel olarak tasarlanmış nesneler. Bu tutuşturucular anında patlamak üzere tasarlanmış olabilir veya geciktirici bir eleman içerebilir. Elektrikli tutuşturucular elektrik akımıyla aktive edilir.
TUTUŞTURUCULAR, ELEKTRİKLİ OLMAYAN patlatma için: UN No. 0029, 0267, 0455
Dinamitli patlatıcıların başlatılması için özel olarak tasarlanmış nesneler. Bu tutuşturucular anında patlamak üzere tasarlanmış olabilir veya geciktirici bir eleman içerebilir. Elektrikli olmayan tutuşturucular şok tüpü, parlama tüpü, emniyet fitili, diğer tutuşturucu aygıt veya esnek infilaklı fitil ile aktive edilir. İnfilaklı fitil olmayan birleştirilmiş tutuşturucu geciktiriciler dahildir.
TUTUŞTURUCULAR: UN No. 0121, 0314, 0315, 0325, 0454
Bir patlayıcı zincirinde ani patlama oluşturmak üzere tasarlanmış bir veya daha fazla patlayıcı madde içeren nesneler. Kimyasal, elektriksel veya mekaniksel olarak aktive edilir.
NOT: Aşağıdaki nesneler bu tanıma dahil değildir: FİTİL, ATEŞLEYİCİ; FÜNYE, ATEŞLEYİCİ; FÜNYE, TUTUŞMAYAN; FÜNYELER, ATEŞLEYİCİ; FÜNYESİ, ÇAKMAK; KAPSÜLLER, BAŞLIK TİPİ; KAPSÜLLER, BORU ŞEKLİNDE. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.

Sınıf 2 Gazlar

Kriterler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018