Karayolunda Tehlikeli Madde

Muayene ve test

Tadil edilmiş haliyle 1972 tarihli Güvenli Konteynerlere ilişkin Uluslararası Konvansiyon’da (CSC)
anılan konteyner tanımını karşılayan MEGC’ler, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım IV, Bölüm
41’de ön görülen Dinamik, Boyuna Darbe Testine her bir tasarımın temsili prototipi tabi tutularak
başarıyla kalifiye olduklarına karar verilmedikçe kullanılmayacaktır.

Her bir MEGC'nin elemanları ve teçhizatları, ilk kez servise konulmadan önce muayene ve test (ilk
muayene ve test) edilecektir. Ondan sonra da beş yılı aşmayacak aralıklarla (5 yıllık periyodik
muayene) muayenelere tabi tutulacaklardır. 6.7.5.12.5 uyarınca gerekli görüldüğünde, son muayene ve
test tarihine bakılmaksızın, istisnai bir muayene ve test yapılacaktır.

MEGC'nin ilk muayene ve testi, tasarım özelliklerinin bir kontrolünü, MEGC'nin ve
bağlantılarının, taşınacak gazları hesaba katılarak dışarıdan incelenmesini ve 4.1.4.1'deki P200
ambalajlama talimatındaki uygun test basınçlarına atfen bir basınç testini kapsayacaktır. Manifoldun
basınç testi, bir hidrolik test olarak veya yetkili makamun veya yetkili mercisinin onayıyla başka bir
sıvının veya gazın kullanımıyla icra edilebilir. MEGC hizmete alınmadan önce, bir sızdırmazlık testi ile
tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü de yapılacaktır.
Elemanlar ve aksamları ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir
sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.

5 yıllık periyodik muayene ve test 6.7.5.12.6'ya göre yapının, elemanların ve hizmet
teçhizatının bir dış incelemesini kapsayacaktır. Elemanlar ve boru sistemi, P200 ambalajlama
talimatında belirtilen periyotlarda ve 6.2.1.5'te tanımlanan hükümlere göre test edileceklerdir.
Elemanlar ve teçhizatı ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir
sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.

MEGC’de hasarlı veya aşınmış alanlar veya sızıntı, ya da MEGC’nin bütünlüğünü
etkileyebilecek bir kusur gözlemlendiğinde istisnai muayene ve testin yürütülmesi gerekir. İstisnai
muayene ve testin ölçüsü, MEGC’deki hasar veya bozukluğun miktarına bağlıdır. Bu, en az
6.7.4.12.6'da belirtilen incelemeleri kapsayacaktır.

İncelemeler aşağıdaki hususları sağlayacaktır:
(a) Elemanlar, MEGC’yi taşıma için güvensiz kılabilecek oyuklar, korozyon veya
sürtünme aşındırmaları, çöküntüler, biçim bozulması, kaynaklardaki bozukluklar veya sızıntılar
dahil diğer koşulları saptamak amacıyla dış muayeneye tabi tutulmuştur;
(b) MEGC doldurma, boşaltma ve taşıma için güvensiz kılabilecek borular, valflar ve
contalar, aşınmış alanlar, bozukluklar veya sızıntılar dahil diğer koşulları saptamak amacıyla
muayene edilmiştir;
(c) Herhangi bir flanşlı bağlantıdaki veya boş flanştaki kayıp veya gevşek cıvatalar veya somunlar
değiştirilmiş veya sıkılaştırılmıştır;
(d) Hiçbir acil durum cihazında ve valfında korozyon, biçim bozulması ve normal çalışmalarını
engelleyen herhangi bir hasar veya bozukluk yoktur. Uzaktan kapama cihazları ve kendi
kendine kapanan durdurma valfları, doğru çalışıp çalışmadıklarının saptanması için
çalıştırılacaklardır;
(e) MEGC üzerindeki gerekli işaretler okunaklı olup ilgili zorunluluklara uyum göstermektedir
ve
(f) MEGC’yi kaldırmada kullanılan iskelet, destekler ve düzenlemeler düzgün durumdadır.

6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 ve 6.7.5.12.5'teki muayeneler ve testler, yetkili makam
tarafından onaylanmış bir merci tarafından veya onun denetiminde yapılacaktır. Basınç testi, muayene
ve testin bir parçasıysa bu, MEGC’nin veri levhasında gösterilecek basınç test basıncıdır. Basınç
altındayken, MEGC’nin elemanlarında, borularında veya teçhizat üzerinde herhangi bir sızıntının olup
olmadığı kontrol edilecektir.

Herhangi bir güvensiz durum belirtisi ortaya çıktığında, bu düzeltilinceye ve ilgili testlerle
onaylamalardan geçilinceye kadar MEGC’ler hizmete geri alınmayacaktır.

İşaretleme

Her MEGC’de, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir yere kalıcı olarak monte edilmiş,
aşınmaya dayanıklı bir metal levha bulunmalıdır. Metal levha elemanlara takılmamalıdır. Elemanlar
Bölüm 6.2 hükümleri kapsamında işaretlenecektir. Asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler,
damgalama veya eşdeğer başka bir metot ile levha üzerine işaretlenmelidir:
(a) Tank sahibine ilişkin bilgiler
(i) Tank sahibinin tescil numarası;
(b) Üretim bilgileri
(i) Üretim ülkesi;
(ii) Üretim yılı;
(iii) Üreticinin adı veya işareti;
(iv) Üreticinin seri numarası;
(c) Onay bilgileri
(i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü ; 
Bu sembol, bir ambalajın, portatif tankın veya MEGC’nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3,
6.5, 6.6 veya 6.7’nin 2 ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme
amaçları haricindeki bir amaç için kullanılmayacaktır.
(ii) Onay ülkesi;
(iii) Tasarım onayı için yetkili makam;
(iv) Tasarım onay numarası;
(v) Tasarım, alternatif düzenlemeler kapsamında onaylandıysa “AA” harfleri (bkz.
6.7.1.2);
(d) Basınçlar
(i) Test basıncı (bar ölçümü olarak)3;
(ii) İlk basınç testi tarihi (ay ve yıl);
(iii) İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi;
(e) Sıcaklıklar
(i) Tasarım sıcaklığı aralığı (°C üzerinden)3;
(f) Elemanlar / Kapasite
(i) Eleman sayısı;
(ii) Toplam su kapasitesi (litre olarak)3;
(g) Periyodik muayeneler ve testler
(i) Son yürütülen periyodik testin tipi (5 yıl, istisnai test vb.);
(ii) Son yürütülen periyodik testin tarihi (ay ve yıl);
(iii) Son testi yürüten veya gözetleyen yetkili mercinin künyesi.
 
2 Bu sembol UN Model Düzenlemesi Bölüm 6.8’deki kurallara uygun diğer taşıma modları için yetkilendirilmiş
dökme yük konteynerleri belgelendirmekte de kullanılır.
3 Kullanılan birim belirtilecektir.
 

 

MEGC’ye sıkıca iliştirilmiş metal bir levhada aşağıdaki bilgiler dayanıklı olarak işaretli olacaktır:
Operatörün adı
Maksimum izin verilen yük kütlesi ________ kg
15°C’de çalışma basıncı:  ________ bar ölçümü
İzin verilen maksimum brüt kütle (MİBK)  __________ kg
Boş (dara) kütle  __________ kg

6.8

METALİK MALZEMEDEN MAMUL GÖVDELİ SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK KONTEYNERLERİ, TANK TAKAS GÖVDELERİ İLE TÜPLÜ GAZ TANKERLERİ VE ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC'LER) YAPIMINA, TEÇHİZATINA, TİP ONAYINA, MUAYENESİNE, TESTLERİNE VE İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT:1 Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 6.7;
fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm 6.9; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 6.10.
NOT 2: Sabit tanklar (tank-araçları) ve ilave donanımlar içeren portatif tanklar için Bölüm 3.3.teki özel
hüküm 664’e bakınız.

Kapsam

Bu sayfanın enine tamamını kaplayacak şekilde yer alan zorunluluklar, hem sabit tanklar
(tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, hem de tank konteynerleri, tank takas gövdeleri
ve çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC) için geçerlidir. Tek bir sütunda bulunan hükümler ise
sadece aşağıdakiler için geçerlidir:
- Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri (sol sütun);
- Tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve MEGC’ler (sağ taraf).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018