Karayolunda Tehlikeli Madde

Basınç tahliye cihazları

UN No. 1013 karbon dioksit ile UN Noç 1070 azot oksit taşıması için kullanılan MEGC’lerin
elemanları, her biri valfle izole edilecek şekilde, en fazla 3000 litrelik gruplara bölünecektir. Her bir
grup, bir ya da daha fazla basınç tahliye cihazıyla donatılacaktır. Kullanım ülkesinin yetkili makamu
tarafından talep edilmesi halinde, diğer gazlara yönelik MEGC’ler, söz konusu yetkili makamun
belirlediği basınç tahliye cihazlarıyla donatılacaktır.

Basınç tahliye cihazları takıldığında, MEGC'nin eleman gruplarındaki her yalıtılabilecek elemana
da bir veya daha fazla basınç tahliye cihazı takılacaktır. Basınç tahliye cihazları, sıvı akınları dahil
dinamik kuvvetlere dayanacak bir tipte olacaklar; yabancı madde girişini, sıvı sızıntısını ve herhangi bir
tehlikeli aşırı basınç oluşumunu önleyecek şekilde tasarlanacaklardır.

4.2.5.2.6'daki T50 portatif tank talimatlarında belirtilen soğutulmamış gazların taşınmasında
kullanılan MEGC'ler, kullanılan ülkedeki yetkili makam tarafından onaylanmış bir basınç tahliye
cihazına sahip olabilir. Hizmete tahsis edilen bir MEGC, taşınacak gazla uyumlu bir malzemeden
yapılmış ve onaylanmış bir basınç giderme cihazıyla donatılmamışsa, bu cihaz, yayla çalışan bir basınç
giderme cihazının önünde yer alan bir kırılabilir diskten oluşabilir. Kırılabilir disk ile yaylı cihaz
arasındaki boşluk, bir basınçölçer ya da gaz sayacıyla temin edilecektir. Bu düzenleme, basınç
giderme cihazının hatalı çalışmasına yol açabilecek disk kopması, ufak delikler veya sızıntıların
saptanmasına izin vermektedir. Kırılabilir disk, yaylı cihazın basıncı boşaltmaya başlama düzeyinin
%10 yukarısındaki bir nominal basınçta kopacaktır.

Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için kullanılan çok amaçlı MEGC'lerde basınç giderme
cihazları, MEGC'de taşınmasına izin verilen maksimum basınca sahip gaz için 6.7.3.7.1'de gösterilen
basınçta açılacaklardır.

Basınç tahliye cihazlarının kapasitesi

Tahliye cihazlarının toplu olarak hizmet kapasitesi, MEGC’nin tam yangın girdabına maruz kalması
durumunda, elemanların içindeki basıncın (birikim dahil) basınç tahliye cihazının ayarlı basıncının
%120'sini aşmamasına yetecek şekilde olacaktır. CGA S-1.2-2003 “Basınç Tahliye Cihazı Standartları
– Kısım 2 – Sıkıştırılmış Gazlar için Kargo ve Portatif Tanklar” dokümanında belirtilen formül, basınç
tahliye cihazlarının sistemi için minimum toplam akış kapasitesini belirlemek üzere kullanılacaktır.
CGA S-1.1-2003 “Basınç Tahliye Cihazı Standartları – Kısım 1 – Sıkıştırılmış Gazlar için Silindirler”
dokümanı, münferit elemanların tahliye kapasitesini belirlemek için kullanılabilir. Yayla çalışan basınç
tahliye cihazları, öngörülen tam boşaltma kapasitesine ulaşmada kullanılabilecektir. Çok amaçlı
MEGC’ler söz konusu olduğunda, basınç tahliye cihazlarının toplu olarak hizmet kapasitesi, MEGC’de
taşınmasına izin verilen gazlar arasından en yüksek hizmet kapasitesini gerektiren gaz için
alınacaktır.

Sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılan elemanlar üzerinde kurulu basınç tahliye
cihazlarının toplam gerekli kapasitesinin saptanmasında, gazın termodinamik özellikleri hesaba
katılacaktır (örneğin düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için bkz. CGA S-1.2-2003, “Basınç Tahliye
Cihazı Standartları – Kısım 2 – Sıkıştırılmış Gazlar için Kargo ve Portatif Tanklar” ve yüksek
basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için bkz. CGA S-1.1-2003 “Basınç Tahliye Cihazı Standartları – Kısım 1
– Sıkıştırılmış Gazlar için Silindirler).

Basınç tahliye cihazlarının işaretlenmesi

Basınç tahliye cihazları aşağıdaki belirtilen şekilde açıkça ve kalıcı bir biçimde işaretlenecektir:
(a) Üretici adı ve ilgili katalog numarası;
(b) Ayarlı basınç ve/veya ayarlı sıcaklık;
(c) Son yürütülen testin tarihi.
(d) Yayla tahrik edilen basınç tahliye cihazları ve kırılabilir disklerin akış kesit alanları
mm2
olarak;

Yayla çalışan basınç tahliye cihazları üzerinde işaretlenmiş olan düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazların
nominal akış kapasitesi ISO 4126-1:2004 ve ISO 4126-7:2004'e uygun olarak saptanacaktır.

Basınç tahliye cihazları bağlantıları

Basınç tahliye cihazlarına yapılan bağlantılar, basınç tahliye cihazıyla sınırlandırılmamış biçimde
gerekli boşaltımı sağlayacak yeterli boyutta olacaklardır. Elemanlar ve basınç tahliye cihazları arasına,
bakım veya diğer nedenlerle benzer cihazların konulması hariç, hiçbir durdurma valfı konmayacak; fiili
kullanımdaki cihazlara hizmet eden durdurma valfları açık olarak kilitlenecek ya da durdurma valfları
ortak kilide sahip olacak ve böylelikle benzer cihazlardan en azından birinin her zaman
çalıştırılabilmesi ve 6.7.5.5 gereksinimlerini karşılayabilmesi sağlanacaktır. Elemandan bir hava
deliğine veya basınç tahliye cihazına giden bir açıklıkta akışı sınırlandıracak veya kesecek herhangi bir
engel bulunmayacaktır. Tüm boruların ve bağlantıların delikleri, en az bağlı oldukları basınç tahliye
cihazının girişi ile aynı akış alanına sahip olacaktır. Boşaltma borusunun nominal boyutu en azından
basınç tahliye cihazının çıkışı kadar geniş olacaktır. Basınç tahliye cihazı çıkışlarından
giden havalandırma delikleri kullanılıyorsa, boşaltılan buharı veya sıvıyı, boşaltılan cihazlardaki
minimum sistemde kalan basınç koşullarında atmosfere taşıyacaklardır.

Basınç tahliye cihazlarının yerleştirilmesi

Her basınç tahliye cihazı, azami doldurma koşulları altında, sıvılaştırılmış gazların
taşınmasında kullanılan elemanların buhar alanıyla iletişim içinde olacaktır. Cihazlar donatılırken,
çıkan gazın veya sıvının MEGC'ye, elemanlarına veya personele zarar vermesini önlemek için, çıkan
buharın yukarı doğru ve sınırlanmadan boşaltılmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Alevlenir,
piroforik ve yükseltgen gazlar durumunda çıkan gaz, elemanları etkileyemeyecek şekilde
yönlendirilecektir. Basınç tahliye cihazı kapasitesinin düşürülmemesi koşuluyla, buhar akışının
yönünü değiştiren ısıya dirençli koruyucu cihazlara izin verilebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018