Karayolunda Tehlikeli Madde

Hizmet teçhizatı

Hizmet teçhizatı, normal elleçleme ve taşıma koşullarında basınçlı kap muhteviyatının
tahliyesine neden olabilecek hasarların önlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve
tasarlanmalıdır. Çerçeve ile elemanlar arasındaki bağlantı, tali parçalar arasındaki göreceli harekete
izin veriyorsa, teçhizat bu hareketin çalışan parçaların hasar görme riskini önleyecek şekilde
sabitlenmelidir. Manifoldlar, boşaltma aksamları (boru soketleri, kapatma cihazları) ve durdurma
valfları dış kuvvetler tarafından bükülme tehlikesine karşı korunacaktır. Kesme valflarına uzanan
manifold boru tesisatı, valfların ve borularının basınçlı kap içerikleri tarafından yarılmasına veya
bu nedenle içerikleri tahliye etmelerine karşı koruyacak esneklikte olmalıdır. Doldurma ve
boşaltma cihazları (flanşlar ve dişli tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara
karşı sağlam şekilde sıkıca duracak özellikte olmalıdır.

Zehirli gazların (T, TF, TC, TO, TFC ve TOC grubu gazlar) taşınmasına yönelik her elemana bir valf
monte edilmiş olacaktır. Sıvılaştırılmış zehirli gazlar (2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC ve 2TOC grubu
gazlar) için manifold, elemanların ayrı ayrı doldurulabileceği ve sızdırmazlık özelliği olan bir valf
tarafından izole edilebileceği şekilde tasarlanmış olacaktır. Yanıcı gazların (F grubu gazlar)
taşınması için, elemanlar, her biri valf aracılığıyla izole edilmiş şekilde, 3000 litreyi aşmayan
gruplara bölüneceklerdir.

MEGC'nin doldurma ve boşaltma kapakları için, her boşaltma ve doldurma borusunun
üzerinde ulaşılabilir bir yere seri bağlanmış iki valf yerleştirilecektir. Valflardan biri geri dönüşsüz bir
 
1 Hesaplama amaçları bakımından g = 9,81 m/sn2.
 
tipte olabilir. Doldurma ve boşaltma cihazları bir manifolda takılabilir. Her iki uçtan da kapanabilen
ve sıvı ürünün hapsedilebildiği boru sistemi bölümlerinde, aşırı basınç oluşmasını önlemek için bir
basınç tahliye valfı bulunmalıdır. MEGC üzerindeki ana yalıtım (izolasyon) valfları, kapama yönlerini
açık gösterecek şekilde işaretlenmelidir. Her durdurma valfı veya diğer kapama aracı, MEGC'nin test
basıncının 1,5 katına eşit veya daha büyük bir basınca dayanacak şekilde tasarlanacak ve üretilecektir.
Vidalı şafta sahip tüm durdurma valfları el çarkının saat yönündeki hareketiyle kapatılacaktır. Diğer
durdurma valflarında, konum (açık ve kapalı) ve kapama yönü açık bir şekilde belirtilecektir.
Tüm durdurma valfları kaza ile açılmaları önleyecek şekilde tasarlanacak ve yerleştirilecektir.
Valfların ve aksesuarların yapımında yumuşak metaller kullanılacaktır.

 

Boru sistemi, genleşme veya büzüşme, mekanik şok ve titreşime bağlı hasar riskini önleyecek şekilde
tasarlanacak, yapılacak ve döşenecektir. Tüplerdeki bağlantılar lehimlenecek veya buna eşit
sağlamlıkta bir metal birleşim yöntemi mevcut olacaktır. Lehim malzemelerinin erime noktası 52
°C'den aşağı olmayacaktır. Hizmet teçhizatının ve manifoldun nominal basıncı, elemanların test
basıncının üçte ikisinden daha az olmayacaktır.

Basınç tahliye cihazları

UN No. 1013 karbon dioksit ile UN Noç 1070 azot oksit taşıması için kullanılan MEGC’lerin
elemanları, her biri valfle izole edilecek şekilde, en fazla 3000 litrelik gruplara bölünecektir. Her bir
grup, bir ya da daha fazla basınç tahliye cihazıyla donatılacaktır. Kullanım ülkesinin yetkili makamu
tarafından talep edilmesi halinde, diğer gazlara yönelik MEGC’ler, söz konusu yetkili makamun
belirlediği basınç tahliye cihazlarıyla donatılacaktır.

Basınç tahliye cihazları takıldığında, MEGC'nin eleman gruplarındaki her yalıtılabilecek elemana
da bir veya daha fazla basınç tahliye cihazı takılacaktır. Basınç tahliye cihazları, sıvı akınları dahil
dinamik kuvvetlere dayanacak bir tipte olacaklar; yabancı madde girişini, sıvı sızıntısını ve herhangi bir
tehlikeli aşırı basınç oluşumunu önleyecek şekilde tasarlanacaklardır.

4.2.5.2.6'daki T50 portatif tank talimatlarında belirtilen soğutulmamış gazların taşınmasında
kullanılan MEGC'ler, kullanılan ülkedeki yetkili makam tarafından onaylanmış bir basınç tahliye
cihazına sahip olabilir. Hizmete tahsis edilen bir MEGC, taşınacak gazla uyumlu bir malzemeden
yapılmış ve onaylanmış bir basınç giderme cihazıyla donatılmamışsa, bu cihaz, yayla çalışan bir basınç
giderme cihazının önünde yer alan bir kırılabilir diskten oluşabilir. Kırılabilir disk ile yaylı cihaz
arasındaki boşluk, bir basınçölçer ya da gaz sayacıyla temin edilecektir. Bu düzenleme, basınç
giderme cihazının hatalı çalışmasına yol açabilecek disk kopması, ufak delikler veya sızıntıların
saptanmasına izin vermektedir. Kırılabilir disk, yaylı cihazın basıncı boşaltmaya başlama düzeyinin
%10 yukarısındaki bir nominal basınçta kopacaktır.

Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için kullanılan çok amaçlı MEGC'lerde basınç giderme
cihazları, MEGC'de taşınmasına izin verilen maksimum basınca sahip gaz için 6.7.3.7.1'de gösterilen
basınçta açılacaklardır.

Basınç tahliye cihazlarının kapasitesi

Tahliye cihazlarının toplu olarak hizmet kapasitesi, MEGC’nin tam yangın girdabına maruz kalması
durumunda, elemanların içindeki basıncın (birikim dahil) basınç tahliye cihazının ayarlı basıncının
%120'sini aşmamasına yetecek şekilde olacaktır. CGA S-1.2-2003 “Basınç Tahliye Cihazı Standartları
– Kısım 2 – Sıkıştırılmış Gazlar için Kargo ve Portatif Tanklar” dokümanında belirtilen formül, basınç
tahliye cihazlarının sistemi için minimum toplam akış kapasitesini belirlemek üzere kullanılacaktır.
CGA S-1.1-2003 “Basınç Tahliye Cihazı Standartları – Kısım 1 – Sıkıştırılmış Gazlar için Silindirler”
dokümanı, münferit elemanların tahliye kapasitesini belirlemek için kullanılabilir. Yayla çalışan basınç
tahliye cihazları, öngörülen tam boşaltma kapasitesine ulaşmada kullanılabilecektir. Çok amaçlı
MEGC’ler söz konusu olduğunda, basınç tahliye cihazlarının toplu olarak hizmet kapasitesi, MEGC’de
taşınmasına izin verilen gazlar arasından en yüksek hizmet kapasitesini gerektiren gaz için
alınacaktır.

Sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılan elemanlar üzerinde kurulu basınç tahliye
cihazlarının toplam gerekli kapasitesinin saptanmasında, gazın termodinamik özellikleri hesaba
katılacaktır (örneğin düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için bkz. CGA S-1.2-2003, “Basınç Tahliye
Cihazı Standartları – Kısım 2 – Sıkıştırılmış Gazlar için Kargo ve Portatif Tanklar” ve yüksek
basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için bkz. CGA S-1.1-2003 “Basınç Tahliye Cihazı Standartları – Kısım 1
– Sıkıştırılmış Gazlar için Silindirler).

Basınç tahliye cihazlarının işaretlenmesi

Basınç tahliye cihazları aşağıdaki belirtilen şekilde açıkça ve kalıcı bir biçimde işaretlenecektir:
(a) Üretici adı ve ilgili katalog numarası;
(b) Ayarlı basınç ve/veya ayarlı sıcaklık;
(c) Son yürütülen testin tarihi.
(d) Yayla tahrik edilen basınç tahliye cihazları ve kırılabilir disklerin akış kesit alanları
mm2
olarak;
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018