Karayolunda Tehlikeli Madde

Test Raporu

 
6.1.5.8.1             En    az    aşağıdaki    bilgileri    içeren    bir    test    raporu    
hazırlanarak    ambalaj       kullanıcılarına
sunulmalıdır:
 
1.     Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2.     Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3.     Özel bir test raporu tanımlaması;
4.     Test raporunun tarihi;
5.     Ambalaj üreticisi;
6. İmalat  metodu  (örneğin  üfleme  kalıplı)  ile  birlikte  çizimler  ve/veya  fotoğraflar  da  
içerebilecek bir ambalaj tasarım tipi açıklaması (örneğin boyutlar, malzemeler, kapaklar, kalınlık, 
vb.);
7.     Azami kapasite;
8. Test içeriklerinin özellikleri, örneğin sıvılar için  viskozite  ve  nispi  yoğunluk,  katılar  
için  partikül büyüklüğü;
9.     Test açıklamaları ve sonuçları;
10.  Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.
 
 

Test raporunda taşıma için hazırlanan ambalajın bu bölümdeki ilgili hükümlere göre test edildiğini ve diğer bir ambalaj metodu veya parçalarının kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini ifade eden bir beyan yer alacaktır. Test raporunun bir nüshası yetkili makama ibraz edilmelidir.

Sırasıyla 6.1.5.2.6 ve 6.5.6.3.5’e uygun olmak üzere polietilen ambalajların ve IBC’lerin kimyasal uyumluluğuna ilişkin olarak yürütülen testlerin onaylanması için standart sıvılar

 
Aşağıda belirtilen standart sıvılar bu plastik malzemeler için kullanılmalıdır.
(a) Islatma Çözeltisi;  gerilme  altında  polietilende  ciddi  çatlamalara  neden  olan  maddeler,  
özellikle ıslatma ajanları içeren tüm çözeltiler ve müstahzarlar için.
 
%1  alkil  benzen  sülfonat  içeren  sulu  çözelti  veya  testler  için  ilk  kez  kullanılmadan 
önce
40 °C sıcaklıkta en az 14  gün  boyunca  ön  saklamada  bulunmuş  olan  %5 nonilfenol  etoksilat 
içeren sulu çözelti kullanılacaktır. Bu çözeltinin yüzey gerilmesi 23°C’de 31 - 35 mN/m olmalıdır.
İstifleme testi, en az 1,20’lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
 
Islatma çözeltisinin yeterli kimyasal uyumluluğu olduğu ispat edilirse asetik asitle uyumluluk 
testi gerekli değildir.
 
Islatma çözeltisine dirençli olan ve gerilme altında polietilende çatlamaya  neden  olan  doldurma 
maddeleri için yeterli miktarda kimyasal uyumluluk, 6.1.5.2.6 kapsamında 40°C'de orijinal doldurma 
maddesi ile üç haftalık bir ön saklama işleminden sonra kanıtlanabilir.
 
(b) Asetik asit; gerilme altında polietilende çatlamalara neden olan maddeler, özellikle de 
monokarboksilik asitler ve tek değerli alkoller için.
%98 ila %100 konsantrasyonunda asetik asit kullanılmalıdır. Nispi yoğunluk = 1,05.
 
İstifleme testi, en az 1,1’lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Polietilenin, polietilen kütlesinin %4’e kadar artabileceği ölçüde asetik asitten daha fazla 
şişmesine  neden olan doldurma  maddeleri durumunda  yeterli  miktarda kimyasal   uyumluluk,
6.1.5.2.6 kapsamında orijinal doldurma maddesi ile 40°C'de üç haftalık bir ön saklama işleminden 
sonra kanıtlanabilir.
 
(c)  Normal   bütil   asetat/normal   bütil   asetatta   doymuş   ıslatma   çözeltisi;   polietilen 
  kütlesinin yaklaşık %4 oranına artmasına neden olabilecek kadar polietilenin şişmesine neden olan 
ve aynı zamanda gerilme altında çatlamalara neden olabilen maddeler ve müstahzarlar, özellikle de 
bitkisel temizlik ürünleri, sıvı boyalar ve esterler için. %98 - %100 konsantrasyonundaki normal 
bütil asetat 6.1.5.2.6 uyarınca ön saklama işleminde kullanılmalıdır.
 
6.1.5.6   kapsamındaki   istifleme   testi   için,   yukarıdaki   (a)   maddesine   uygunluk 
gösteren
%2 normal bütil asetat ile karışmış %1 ila 10 sulu ıslatma çözeltisinden oluşan test sıvısı 
kullanılmalıdır.
 
İstifleme testi, en az 1,0’lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
 
Polietilenin,  polietilen  kütlesinin  %7,5’a  kadar  artabileceği   ölçüde   normal   bütil   
asetattan daha fazla şişmesine neden olan doldurma maddeleri durumunda, yeterli miktarda kimyasal 
uyumluluk, 6.1.5.2.6 kapsamında orijinal  doldurma  maddesi  ile  40°C'de  üç  haftalık bir ön 
saklama işleminden sonra kanıtlanabilir.
(d) Hidrokarbon (beyaz ispirto) karışımları; polietilenin şişmesine neden olan maddeler ve 
müstahzarlar, özellikle hidrokarbonlar, esterler ve ketonlar için.
 
Kaynama noktası 160°C ila 220°C, nispi nemi 0.78 ila 0.80, kaynama noktası >50°C ve aromatik 
içeriği %16 - %21 olan hidrokarbon karışımları kullanılmalıdır.
 
İstifleme testi, en az 1,0’lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
 
Polietilenin ve kütlesinin %7,5’a kadar artabileceği ölçüde şişmesine neden olan doldurma maddeleri 
durumunda  yeterli  miktarda kimyasal uyumluluk, 6.1.5.2.6 kapsamında      orijinal
doldurma  maddesi  ile  40°C'de  üç  haftalık  bir  ön  saklama işleminden sonra kanıtlanabilir.
 
Nitrik   asit;   polietilen   üzerinde   yükseltgen   etkiye   neden   olan   ve   %55   nitrik     
 asit
oranında veya bundan daha az moleküler ayrışmaya neden olan tüm maddeler ve müstahzarlar için.
 
En az %55’lik bir nitrik asit konsantrasyonu kullanılmalıdır
 
İstifleme testi, en az 1,4’lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
 
Doldurulan maddelerin %55 nitrik asitten daha fazla yükseltgen olması veya moleküler kütlede 
ayrışmaya neden olması durumunda 6.1.5.2.5'e göre hareket ediniz.
 
Kullanım  süresi  böyle  durumlarda  hasar  derecesi  gözetilerek  saptanmalıdır  (örneğin, en az
%55 konsantrasyon içerisindeki nitrik asit için iki yıl);
 
(f) Su; (a)  ila  (e)  kapsamında  alınan  durumların  herhangi  birinde  polietileni  etkilemeyen  
maddeler, özellikle de inorganik asitler ve çamaşır suyu, sulu tuz çözeltileri, çok değerli 
alkoller ve sulu çözeltideki organik maddeler için.
 
İstifleme testi, en az 1,2’lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
 
Islatma  çözeltisinin  yeterli  kimyasal  uyumluluğu  ıslatma  çözeltisi  veya  nitrik  asitle  
ispat
edilirse su ile tasarım tipi testi gerekli değildir.
 

 

6.2

BASINÇLI KAPLAR, AEROSOL PÜSKÜRTÜCÜLER VE GAZ İÇEREN UFAK KAPLAR (GAZ KARTUŞLARI) VE SIVILAŞTIRILMIŞ ALEVLENİR GAZ İÇEREN YAKIT HÜCRESİ KARTUŞLARI İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

NOT: Aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenir gaz içeren yakıt hücresi kartuşları, 6.2.1 ila 6.2.5 zorunluluklarına tabi değildir.

Genel zorunluluklar

Tasarım ve yapı

Basınçlı kaplar, normal kullanım ve taşıma koşullarında maruz kalacakları yorulma da dahil olmak üzere tüm koşullara dayanacak şekilde tasarlanmalı, üretilmeli, test edilmeli ve donatılmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Asgari cidar kalınlığı hiçbir koşulda tasarım ve üretim standartlarında belirtilenden daha düşük olmayacaktır.

Kaynaklı basınçlı kaplar için yalnızca kaynaklanabilir kalitedeki metaller kullanılacaktır.

Silindirlerin, tüplerin, basınçlı varillerin ve silindir demetlerinin test basıncı 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P200’e göre, veya, basınç altındaki kimyasallar için 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P206’a göre uygun olacaktır. Kapalı kriyojenik kaplar için test basıncı, 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P203’e uygun olacaktır. Metal hidrit saklama sisteminin test basıncı, 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P205'e uygun olacaktır. Emilmiş gazlar için silindirin test basıncı 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P208'e uygun olacaktır.

 
Gruplar  halinde  birleştirilen  basınçlı  kaplar  yapısal  olarak  desteklenmeli  ve  tek  bir  
ünite  olarak
bir arada tutulmalıdır. Basınçlı kaplar, zararlı bölgesel gerilmelerin yoğunlaşmasına neden olacak 
yapısal birleşme ve harekete karşı hareketi önleyecek şekilde sabitlenmelidir. Manifold grupları 
(örn. manifold, valflar, basınç göstergeleri), taşıma sırasında normal olarak karşılaşılabilecek 
darbelerden kaynaklanan hasarlara ve kuvvetlere karşı korunacak şekilde tasarlanmalı ve 
yapılmalıdır. Manifoldlar, silindirlerle en azından aynı test basıncına sahip olmalıdır. Zehirli 
sıvılaştırılmış gazlar için her basınçlı kapta, bir izolasyon valfı bulunacak; bu valf her bir 
basınçlı kabın ayrı bir şekilde doldurulmasına ve taşıma sırasında basınçlı kap içeriklerinin 
birbirine karışmamasına imkan tanıyacaktır.
NOT: Zehirli sıvılaştırılmış gazların sınıflandırma kodları şöyledir: 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC veya 2TOC.

Galvanik hareketle hasara yol açabilecek, farklı metallerin temaslarından kaçınılacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018