Karayolunda Tehlikeli Madde

Muayeneler ve testler

Gövdeler ve teçhizatı, birlikte veya ayrı olarak, hizmete alınmadan önce bir ilk muayeneye tabi
tutulacaktır. Bu muayene şunları içerecektir:
- Onaylanmış tipe uygunluğun kontrolü;
- Tasarım özelliklerinin kontrolü9
- İç ve dış koşulların bir incelemesi;
- 6.8.2.5.1'de ön görüldüğü şekilde, levhada gösterilen test basıncında bir hidrolik basınç
testi10; ve
- Donanımın sızdırmazlığının testi ve tatmin edici şekilde çalışıp çalışmadığının ontrolü.
Sınıf 2 durumu hariç, hidrolik basınç testi için test basıncı hesaplama basıncına bağlıdır ve en az
aşağıda gösterilen basınca eşit olacaktır:
 

Hesaplama basıncı (bar)

Test basıncı, bar

11

11

1,5

1,5

2,65

2,65

4

4

10

4

15

4

21

10 (4 12)

 
Sınıf 2'ye ilişkin minimum test basınçları, 4.3.3.2.5’te yer alan gazlar ve gaz karışımları
tablosunda verilmiştir.
Hidrolik basınç testi, bütün olarak gövde üzerinde veya bölmeli gövdelerin her bir
bölmesinde ayrı olarak yürütülecektir.
 
Test, her bölmede maksimum çalışma basıncının
en az 1,3 katına eşit bir basınçta yürütülecektir.
                                                                 
Hidrolik basınç testi, gerekli olduğunda, ısıl yalıtımının kurulumundan önce yapılacaktır.
Gövdeler ve teçhizatları ayrı ayrı teste tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte 8.2.4.3'e
uygun olarak bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.
Sızdırmazlık testi, bölmeli gövdelerde her bölme üzerinde ayrı ayrı uygulanacaktır.

 

Gövdeler ve teçhizatları, şu sıklıkta periyodik muayeneye tabi tutulacaktır:

Altı yılda bir. Beş yılda bir.
Periyodik muayeneler şunları içerecektir:
- İç ve dış inceleme;
 
9 1 MPa (10 bar) veya daha yüksek bir test basıncını gerektiren gövdeler için tasarım özelliklerinin kontrolü,
6.8.2.1.23'e uygun olarak kaynak test parçalarının (iş örnekleri) alınmasını ve 6.8.5'te tarif edilen testleri de
kapsayacaktır.
10 Özel durumlarda ve yetkili makam tarafından onaylanan uzmanın da kabulü üzerine, bu tür bir operasyon
herhangi bir tehlike teşkil etmiyorsa, hidrolik basınç testi yerine başka bir sıvı veya gazın kullanıldığı bir basınç testi
uygulanabilir.
11 G = 6.8.2.1.14 genel zorunlulukları uyarınca minimum hesaplama basıncı (bkz. 4.3.4.1).
12 UN No. 1744 veya UN No. 1744 brom çözeltisi için minimum test basıncı.
 
- Gövdenin, teçhizatıyla birlikte 6.8.2.4.3 kapsamındaki sızdırmazlık testine tabi tutulması ve tüm
teçhizatın tatmin edici şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü;
- Genel bir kural olarak, bir hidrolik basınç testi10 (gövdeler ve varsa bölmelerine yönelik test
basıncı için bakınız 6.8.2.4.1).
Isıl veya diğer yalıtımlar için koruyucu kaplama, sadece gövdenin özelliklerinin güvenilir şekilde
değerlendirilmesine yetecek kadar sökülecektir.
Toz veya granül (tanecikli) maddelerin taşınmasına yönelik tanklar söz konusu olduğunda ve yetkili
makam tarafından onaylanan uzmanla mutabakata varılarak, periyodik hidrolik basınç testi yerine ve
maksimum çalışma basıncına eşit etkili bir iç basınçta 6.8.2.4.3'e uygun olan sızdırmazlık testleri
yapılabilir.

 

Gövdeler ve teçhizatları, şu aralıklarla ara muayenelere tabi tutulacaktır.

Üç yılda bir İki buçuk yılda bir
 
Bu ara muayeneler, ilk muayeneden ve her bir periyodik muayeneden sonra yürütülecektir.
Bu ara muayeneler, belirtilen tarihten önce veya sonra üç ay içerisinde de yürütülebilir. Bununla
birlikte, ara muayene, belirtilen tarihten önce herhangi bir zamanda yürütülebilir.
Bir ara muayenenin, gereken tarihten üç ay önce yürütülmesi halinde, diğer ara muayene bu tarihten
sonra en geç
 
Üç yıl sonra                İki buçuk yıl sonra yürütülecektir.
Bu ara muayeneler, gövdenin teçhizatıyla birlikte sızdırmazlık testine tabi tutulmasını ve tüm
teçhizatların tatmin edici şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolünü içerecektir. Bu amaçla tank, en
az azami çalışma basıncına eşit bir etkin iç basınca tabi tutulacaktır. Sıvıların veya tanecikli ya da toz
halindeki katıların taşınmasına yönelik tanklar için sızdırmazlık testinde bir gaz kullanıldığı zaman,
test en az azami çalışma basıncının %25'ine eşit bir basınçta yapılacaktır. Test basıncı hiçbir şekilde 20
kPa’dan (0,2 bar) (ölçüm basıncı) az olmayacaktır.
Devrilmeleri durumunda içeriğin dökülmesini engellemek için havalandırma cihazları bir güvenlik
cihazıyla donatılmış tanklar için, test basıncı, doldurulan maddenin statik basıncına eşit olacaktır.
Sızdırmazlık testi, bölmeli gövdelerde her bölme üzerinde ayrı ayrı uygulanacaktır.

Tankın veya donanımının güvenliği tamir, değişiklik veya kaza sonucu zarar gördüğü zaman, istisnai
kontrol gerçekleştirilecektir. 6.8.2.4.2 zorunluluklarını karşılayan istisnai bir kontrol yürütülmüşse,
istisnai kontrolün periyodik muayene olarak kabul edilmesi mümkündür.
6.8.2.4.3 zorunluluklarını karşılayan istisnai bir kontrol yürütülmüşse, istisnai kontrolün ara muayene
olarak kabul edilmesi mümkündür.

6.8.2.4.1'e veya 6.8.2.4.4'e uygun testler, muayeneler ve kontroller yetkili makam tarafından
onaylanmış bir uzman tarafından yapılacaktır. Sertifikalar, olumsuz sonuçlar olsa bile bu işlemlerin
sonuçlarını gösterecek şekilde düzenlenecektir. Bu sertifikalar, bu tankın taşımasına izin
verilen maddelerin listesine veya tank kodu ile 6.8.2.3'teki özel hükümlerin gerektirdiği alfanümerik
kodlara atıfta bulunacaktır.
Bu sertifikaların bir nüshası, test edilen her bir tank, tüplü gaz tankeri veya MEGC’nin tank kaydına
iliştirilecektir (bkz. 4.3.2.1.7).
 
10 Özel durumlarda ve yetkili makam tarafından onaylanan uzmanın da kabulü üzerine, bu tür bir
operasyon herhangi bir tehlike teşkil etmiyorsa, hidrolik basınç testi yerine başka bir sıvı veya gazın kullanıldığı bir
basınç testi uygulanabilir.

 

İşaretleme

Her tankta, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir yere kalıcı olarak monte edilmiş,
aşınmaya dayanıklı bir metal levha bulunmalıdır. En azından aşağıda belirtilen özellikler
damgalama veya eşdeğer başka bir metot ile levha üzerine işaretlenmelidir. Bu özellikler,
gövdenin dayanıklılığı zarar görmeyecek biçimde takviye edilecek olursa, gövdenin üzerinde doğrudan
doğruya kabartma olarak da işlenebilir13.
- Onay numarası;
- Üreticinin adı veya işareti;
- Üreticinin seri numarası;
- Üretim yılı;
- Test basıncı (ölçüm basıncı);
- Dış tasarım basıncı (bkz 6.8.2.1.7);
- Gövdenin kapasitesi – çok bölmeli gövdeler halinde, her bölmenin kapasitesi –
kapasitesi 7500 litreden fazla gövdeler veya bölmeler, levhalarla en fazla 7500 litrelik
bölmelere ayrılmışsa ardından “S” harfi;
- Tasarım sıcaklığı (yalnızca +50 °C üzerinde veya -20 °C altındaysa);
- Son periyodik testin tarihi ve tipi: Test, ilk test veya 6.8.2.4.1 ve 6.8.2.4.2
kapsamındaki bir periyodik test ise “ay, yıl” ve ardından bir “P” harfi veya test
6.8.2.4.3 kapsamındaki ara bir sızdırmazlık testi ise “ay, yıl” ve ardından “L” harfi;
- Testi yürüten uzmanın damgası;
- Gövdenin malzemesi ve varsa malzeme standartlarına referans; bazı durumlarda astar
koruyucu astar;
 
- MPa veya bar olarak (ölçüm basıncı),
bölmelere göre basıncın gövde üzerindeki
basınçtan düşük olduğu, bütün olarak
gövdenin üzerindeki test basıncı ve
bölmelere göre test basıncı.
                                                                   
Ayrıca, izin verilen azami çalışma basıncı, basınçla doldurulan veya basınçla boşaltılan
tanklarda yer alacaktır.

Aşağıdaki özellikler tank araçlarında (tankın
kendisinde veya bir levha üzerinde) yazılı
olacaktır.13:
- Sahibinin veya operatörün adı;
- Tank aracının dara (yüksüz) kütlesi ve
- Tank aracının izin verilebilir azami
kütlesi.
Aşağıdaki özellikler sökülebilir tanklarda
(tankın kendisi veya plakaları üzerinde) yazılı
olacaktır.13:
- Sahibinin veya operatörün adı;
- “Sökülebilir Tank”
- Tankın boş (yüksüz) kütlesi
- Tankın izin verilebilir azami brüt
kütlesi.
4.3.4.1.3’e göre belirlenmiş maddeler için;
nakliye amaçlı kabul edilen maddenin
(maddelerin) uygun sevkiyat adı
4.3.4.1.1 kapsamındaki tank kodu, ve 4.3.4.1.3
kapsamı dışındaki diğer maddeler için; Bölüm
3.2 Tablo.A’nın 13. sütununda gösterilen TC ve
TE’nin bütün özel şartlarına ait alfa-nümerik
kodlar
Aşağıdaki bilgiler tank konteynerlerinde
(tankın kendisinde veya bir levha üzerinde)
belirtilecektir 13:
- Sahibinin ve operatörün adı;
- Gövdenin kapasitesi;
- Darası;
- İzin verilebilir azami brüt kütlesi;
- 4.3.4.1.3’e göre belirlenmiş maddeler
için; nakliye amaçlı kabul edilen
maddenin (maddelerin) uygun sevkiyat
adı
- 4.3.4.1.1 kapsamındaki tank
kodu, ve
- 4.3.4.1.3 kapsamı dışındaki diğer
maddeler için; Bölüm 3.2 Tablo.A’nın 13.
sütununda gösterilen TC ve TE’nin bütün
özel şartlarına ait alfa-nümerik kodlar

13 Ölçüm birimlerini sayısal değerlerin ardına ekleyiniz.

Referans verilen standartlara göre tasarlanan, yapılan ve test edilen tanklara ilişkin zorunluluklar

NOT: Standartlarda, ADR kapsamındaki sorumluluklara sahip olduğu belirtilen kişiler veya makamlar
ADR zorunluluklarını yerine getirecektir.

Tasarım ve yapım

Aşağıdaki tabloda anılan referanslar, sütun (3)’te anılan Bölüm 6,8 zorunluluklarının karşılanması
amacıyla sütun (4)’te belirtilen tip onaylarının düzenlenmesiyle ilgilidir. Sütun (3)’te anılan Bölüm 6,8
zorunlulukları her durumda geçerli olacaktır. Sütun (5), mevcut tip onaylarının 1.8.7.2.4 veya 6.8.2.3.3
uyarınca geri çekileceği son tarihi vermektedir; hiçbir tarih gösterilmiyorsa, tip onayı son geçerlilik
tarihine kadar devam edecektir.
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, referansta bulunulan standartlara başvurulması zorunlu olmuştur.
İstisnalara 6.8.2.7 ve 6.8.3.7 maddelerinde yer verilmiştir.
Aynı zorunlulukların uygulanmasına ilişkin olarak birden fazla standarda atıfta bulunulduysa, yalnızca
bir tanesi uygulanacak olup, tabloda aksi belirtilmedikçe tamamen uygulanacaktır.
Her bir standartın başvurusunun kapsamı, aksi aşağıdaki tabloda tanımlanmadıkça, standartın kapsam
hükmüne göre tanımlanacaktır.
 
 

 

Referans

 

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları ve yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tüm tanklar için

EN 14025:2003 + AC:2005

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Metalik basınçlı tanklar – Tasarım ve yapım

6.8.2.1

1 Ocak 2005 ve 30

Haziran 2009 arası

 

EN 14025:2008

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Metalik basınçlı tanklar – Tasarım ve yapım

6.8.2.1 ve 6.8.3.1

1 Temmuz 2009

ve 31 Aralık

2016 arası

 

EN 14025:2013

Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik yönelik tanklar – Metal basınçlı tanklar – Tasarım ve yapı

6.8.2.1 ve 6.8.3.1

kinci bir bildirime

kadar

 

EN 14432:2006

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Sıvı kimyasalların taşınmasına yönelik tank teçhizatı – Ürün boşaltım ve hava giriş valfları

6.8.2.2.1

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 14433:2006

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Sıvı kimyasalların taşınmasına yönelik tank teçhizatı – Taban valfları

6.8.2.2.1

İkinci bir bildirime kadar

 

Azami çalışma basıncı en fazla 50 kPa olan ve kendileri için Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (12)’de tank kodu olarak “G” harfi verilmiş olan malların taşınmasına yönelik tanklar için

EN 13094:2004

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Çalışma basıncı en fazla 0,5 olan çalışma basıncına sahip metalik tanklar – Tasarım ve yapım

6.8.2.1

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2009 arası

 

EN 13094:2008 + AC:2008

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Çalışma basıncı en fazla 0,5 olan çalışma basıncına sahip metalik tanklar –

6.8.2.1

İkinci bir bildirime kadar

 

 

Referans

 

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları ve yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Sınıf 2 kapsamındaki gazlara yönelik tanklar

EN 12493:2001

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için

6.8.2.1 (6.8.2.1.17

   

(Ek C hariç

kaynaklı çelik tanklar (LPG) – Karayolu

hariç olmak üzere);

   

olmak üzere)

tankerleri – Tasarım ve üretim

6.8.2.4.1

1 Ocak 2005 ve 31

 
 

NOT: Karayolu tankerleri ifadesinden, ADR uyarınca “sabit tanklar" ile “sökülebilir tanklar” anlaşılmalıdır.

(sızdırmazlık testi hariç olmak üzere); 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 ve

Aralık 2010 arası

31 Aralık 2012

   

6.8.3.5.1

   

EN 12493:2008

LPG teçhizatları ve aksesuarları -

     

(Ek C hariç

olmak üzere)

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için kaynaklı çelik tanklar – Karayolu tankerleri –

6.8.2.1 (6.8.2.1.17

hariç olmak üzere),

   
 

Tasarım ve üretim

6.8.2.5, 6.8.3.1,

1 Ocak 2010 ve 30

31 Aralık 2014

 

NOT: Karayolu tankerleri ifadesinden, ADR uyarınca “sabit tanklar" ile

6.8.3.5, 6.8.5.1 ila

6.8.5.3

Haziran 2013 arası

 
 

“sökülebilir tanklar” anlaşılmalıdır.

     

EN

LPG teçhizatları ve aksesuarları -

     

12493:2008+A1:

2012 (Ek C hariç

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için kaynaklı çelik tanklar – Karayolu tankerleri –

6.8.2.1 (6.8.2.1.17

hariç olmak üzere),

   

olmak üzere)

Tasarım ve üretim

6.8.2.5, 6.8.3.1,

31 Aralık 2013’e

31 Aralık 2015

 

NOT: Karayolu tankerleri ifadesi, ADR

6.8.3.5, 6.8.5.1 ila

kadar

 
 

uyarınca “sabit tanklar" ile “sökülebilir

6.8.5.3

   
 

tanklar” olarak anlaşılmalıdır.

     

EN 12493:2013

LPG ekipman ve aksesuarları –

6.8.2.1,

   

(Ek C hariç)

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için kaynaklı

6.8.2.5,

 
 

çelik tanklar – Karayolu tankerleri – Tasarım ve

6.8.3.1,

 
 

imalat

6.8.3.5,

İkinci bir bildirime

 

NOT: Karayolu tankerleri ADR uyarınca

6.8.5.1 ila

kadar

 

"sabit tanklar" ve "sökülebilir" tanklar

6.8.5.3

 
 

anlamında anlaşılacaktır.

   

EN 12252:2000

LPG karayolu tankerlerinin donatılması

NOT: Karayolu tankerleri ifadesinden, ADR uyarınca “sabit tanklar" ile “sökülebilir tanklar” anlaşılmalıdır.

6.8.3.2 (6.8.3.2.3

hariç olmak üzere)

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2010 arası

 

31 Aralık 2012

EN 12252:2005 +

LPG teçhizatları ve aksesuarları – LPG

6.8.3.2 (6.8.3.2.3

   

A1:2008

karayolu tankerlerinin donatılması NOT:

Karayolu tankerleri ifadesinden, ADR uyarınca “sabit tanklar" ile

hariç olmak üzere)

ve 6.8.3.4.9

İkinci bir bildirime kadar

 

“sökülebilir tanklar” anlaşılmalıdır.

   

EN 13530-2:2002

Kriyojenik araçlar – Taşınabilir, vakum yalıtımlı araçlar – Kısım 2: Tasarım, üretim, muayene ve testler

6.8.2.1 (6.8.2.1.17

hariç olmak üzere), 6.8.2.4, 6.8.3.1 ve

6.8.3.4

Between 1 January

2005 and 30 June

2007

 

EN 13530-2:2002 +

Kriyojenik araçlar – Taşınabilir, vakum

6.8.2.1 (6.8.2.1.17

   

A1:2004

yalıtımlı araçlar – Kısım 2:Tasarım, üretim,

hariç olmak üzere),

 
 

muayene ve testler

6.8.2.4, 6.8.3.1 ve

İkinci bir bildirime

   

6.8.3.4

kadar

EN 14398-2:2003

Kriyojenik araçlar – Taşınabilir, vakum

6.8.2.1 (6.8.2.1.17,

   

(Tablo 1 hariç olmak

yalıtımlı olmayan araçlar – Kısım 2: Tasarım,

6.8.2.1.19 ve

 

üzere)

üretim, muayene ve testler

"NOT: Bu standart -100 ºC altındaki sıcaklıklarda taşınan gazlar için kullanılmayacaktır.

6.8.2.1.20 hariç olmak üzere), 6.8.2.4, 6.8.3.1 ve 6.8.3.4

1 Ocak 2005

ve 31 Aralık 2016 arasında

EN 14398- 2:2003 +

Kriyojenik kaplar – Taşınabilir vakum

6.8.2.1 (6.8.2.1.17,

   

A2:2008

yalıtımsız büyük kaplar – Kısım 2: Tasarım,

6.8.2.1.19 ve

 
 

fabrikasyon, inceleme ve test etme

6.8.2.1.20 hariç),

Yeni bir bildiriye

 

NOT: Bu standart -100 ºC altındaki

6.8.2.4, 6.8.3.1 ve

kadar

 

sıcaklıklarda taşınan gazlar için

6.8.3.4

 
 

kullanılmayacaktır.

   

EN 14129:2014

LPG Ekipmanı ve aksesuarları – basınç tahliye vanaları LPG basınç araçları için

6.8.2.1.1 ve 6.8.3.2.9

Yeni bir bildiriye kadar

 

EN 1626:2008 (vana

kategorisi B hariç)

Kriyojenik kaplar – Kriyojenik tip vanalar

6.8.2.4

ve 6.8.3.4

Yeni bir bildiriye kadar

 

 

Referans

 

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları ve yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Sıvı petrol ürünleri ve buhar basıncı 50 °C’de en fazla 110 kPa olan Sınıf 3 kapsamındaki diğer maddeler ile petrol ve zehirli veya aşındırıcı yan tehlike teşkil etmeyen maddelerin taşınmasına yönelik tanklar için

EN 13094:2004

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Çalışma basıncı en fazla 0,5 olan çalışma basıncına sahip metalik tanklar – Tasarım ve yapım

6.8.2.1

1 Ocak 2005 ve

31 Aralık 2009 arası

 

EN 13094:2008 + AC:2008

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Çalışma basıncı en fazla 0,5 olan çalışma basıncına sahip metalik tanklar – Tasarım ve yapım

6.8.2.1

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13082:2001

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar

– Tanklar için hizmet teçhizatı – Buhar aktarma vanası

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

Ocak 2005 ve

30 Haziran

2013 arası

31 Aralık 2014

EN 13082:2008 + A1:2011

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar

– Tanklar için hizmet teçhizatı – Buhar aktarma vanası

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13308:2002

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Tanklar için hizmet teçhizatı – Basıncı dengelenmemiş taban valfı

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13314:2002

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Tanklar için hizmet teçhizatı – Doldurma deliği kapağı

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13316:2002

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Tanklar için hizmet teçhizatı – Basıncı dengelenmiş taban valfı

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13317:2002 (Ek

B’deki şekil ve tablo B.2 hariç) (Malzeme, EN 13094:2004

standardının Başlık

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar

– Tanklar için hizmet teçhizatı – Adam giriş deliği kapağı aksamları

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

 

1 Ocak 2005 ve

31 Aralık 2010 arası

 

31 Aralık 2012

EN 13317:2002 + A1:2006

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar

– Tanklar için hizmet teçhizatı – Adam giriş deliği kapağı aksamları

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 14595:2005

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Tanklar için hizmet teçhizatı – Basınç ve vakum havalandırma kapakçığı

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 16257:2012

Tehlikeli madde sevkiyatı — Servis ekipmanı — 100 mmçaptan (nom) farklı diğer dip vanası ölçüleri

6.8.2.2.1 ve 6.8.2.2.2

Yeni bildirime kadar

 

Muayene ve test

Aşağıdaki tabloda anılan standart, her koşulda geçerli olması ön görülen, sütun (3)’te anılan Bölüm
6.8 zorunluluklarının karşılanması amacıyla sütun (4)’te belirtilen tankların muayenesi ve
testi için geçerli olacaktır.
Atıfta bulunulan standardın kullanımı zorunludur.
Her bir standartın başvurusunun kapsamı, aksi aşağıdaki tabloda tanımlanmadıkça, standartın kapsam
hükmüne göre tanımlanacaktır.
 

 

Referans

 

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

 

Uygulanma

(1)

(2)

(3)

(4)

EN 12972:2007

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar – Metalik tankların test edilmesi, muayene edilmesi ve işaretlenmesi

6.8.2.4

6.8.3.4

İkinci bir bildirime kadar

 

Referans verilen standartlara göre tasarlanmayan, yapılmayan ve test edilmeyen tanklara ilişkin zorunluluklar

Referans verilen standartlara göre tasarlanmayan, yapılmayan ve test edilmeyen tanklara ilişkin
zorunluluklar
Bilimsel veya teknik bir ilerlemeyi yansıtmak veya 6.8.2.6’da herhangi bir standarda atıfta
bulunulmadıysa veya 6.8.2.6’da anılan bir standartta ele alınmayan belirli özelliklere
değinmek amacıyla, yetkili makam aynı seviyede güvenlik sağlayan teknik bir kodun kullanımına izin
verebilir. Bununla birlikte, bu tanklar 6.8.2'deki asgari gereksinimlere uygunluk gösterecektir.
Yetkili makam, UNECE sekreterliğine kabul ettiği teknik kodların bir listesini iletecektir. Liste,
aşağıdaki detaylara yer verecektir: Kodun adı ve tarihi, kodun amacı ve kodun edinilebileceği yerle
ilgili detaylar. Sekreterlik bu bilgileri web sitesinde halka duyurmalıdır.
ADR’nin gelecekteki baskılarından birinde referans olarak benimsenen bir standardın kullanımı,
UNECE sekreterliğine bildirimde bulunulmaksızın yetkili makam tarafından onaylanabilir.
Test, muayene ve işaretleme işlemleri bakımından, 6.8.2.6’da anılan ilgili standarda da başvurulabilir.

Sınıf 2 için geçerli özel zorunluluklar

Gövdelerin yapımı

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018