Karayolunda Tehlikeli Madde

Boşaltmadan sonra temizlik

 
Ambalajlanmış  tehlikeli   malları   içeren  bir   araç   veya   konteyner   boşaltıldığında,  bazı 
içeriklerin
kaçmış olduğu fark edilirse, tekrar yüklenmeden önce her koşulda araç veya konteyner  mümkün  
olduğu kadar süratle temizlenecektir.
 
Temizliğin o konumda yapılması mümkün değilse, araç veya konteyner tam olarak güvenli olacağı en 
yakın yere götürülecek ve orada temizlenecektir.
 
Kaçmış maddelerin kontrolsüz yayılımını önleyen yeterli önlemler alındıysa  taşıma yeterince    
güvenli
olarak kabul edilir.
 

Dökme yük şeklindeki tehlikeli mallarla yüklenmiş olan araçlar veya konteynerler, yeni yük öncekinin aynısı değilse, yeniden yüklenmeden önce uygun bir biçimde temizlenmelidir.

Sigara içme yasağı

Elleçleme operasyonları sırasında araçların veya konteynerlerin yakınında ve araçların veya konteynerlerin içinde sigara içmek yasaktır. Bu sigara içme yasağı aynı zamanda elektronik sigara ve benzer cihazların kullanımı için de geçerlidir.

Elektrostatik yüklere karşı önlemler

Yanıcı gazlar veya parlama noktası 60°C veya altında olan maddeler ya da UN No.1361, karbon veya karbon siyah tabaka, paketleme grubu II söz konusu olduğunda; tankların yüklenmesinden veya boşaltılmasından önce, aracın, portatif tankın veya tank konteynerinin şasisinden toprağa iyi bir elektrik bağlantısının kurulmuş olması gereklidir. Buna ek olarak, doldurma oranı da sınırlandırılmalıdır.

Belirli sınıflar veya özel mallar için geçerli ek hükümler

 
7.5.1 den 7.5.10 arasındaki hükümlere ek olarak, Bölüm 3.2, Tablo A,Sütun (18)'de bir kayıt altında 
yer
alması halinde aşağıdaki koşullar da geçerli olacaktır.
 
CV1      (1)        Aşağıdaki işlemlerin yürütülmesi yasaktır:
 
(a) Yetkili makamların izni olmadan ortak alanlarda ve  yerleşim mahallerinde  yükleme ve boşaltma 
yapılması;
(b) Güvenlik gibi nedenlerle acil  olarak  yapılmasını  gerektiren haller dışında,  yerleşim 
mahalleri dışındaki kamu alanlarında, önceden yetkili makamlara konu hakkında bilgi verilmeden 
yükleme veya boşaltma yapılması.
 
(2)  Herhangi  bir  nedenle  elleçleme  operasyonlarının  ortak  alanlarda  yapılması  gerekiyorsa, 
maddeler veya diğer nesneler etiketlerine göre ayrılacaktır.
 
CV2       (1)        Yüklemeden önce, aracın veya konteynerin yükleme yüzeyi tamamen  
temizlenmelidir.
 
(2) Maddeleri taşıyan araçların veya konteynerlerin üzerinde, yakınında ve bu maddelerin yüklenmesi 
ve boşaltılması sırasında ateş veya çıplak alevinkullanılması yasaklanacaktır.
 
CV3    Bkz. 7.5.5.2.
 
CV4 Uyumluluk grubu L kapsamındaki maddeler ve nesneler sadece  tam  yük  olarak  yükleneceklerdir.
 
CV5 den CV8’e              (Rezerve edilmiş)
 
CV9     Ambalajlar atılmayacak veya çarpmaya maruz kalmayacaktır.
Kaplar araç veya konteyner  üzerinde  ters  dönmeyecek  veya  düşmeyecek  şekilde eneceklerdir.
 
CV10   1.2.1'de  tanımlanan  silindirler  araca  veya  konteynere  yatay olarak yatırılacak veya 
dik olarak
yerleştirileceklerdir; bununla birlikte, ön çapraz duvara yerleştirilenler söz konusu eksene dik 
olacaklardır.
Geniş  çaplı  (yaklaşık  30  cm  veya  daha   yukarısı)  kısa  silindirler,  valf  koruma aygıtları 
   ile aracın veya konteynerin  ortasına  doğru  bakacak  şekilde  ve  uzunlamasına 
istifleneceklerdir.
 
Yeterince dengeli olan silindirler ile ters dönmelerini önleyecek ve düz durmalarını sağlayacak 
uygun cihazlarla taşınan silindirler yukarı bakacak şekilde yerleştirilebilirler.
 
Düz yatırılan silindirler, yer değiştirmeyecek şekilde, güvenli ve uygun bir biçimde bağlanacak 
veya sabitlenecektir.
 
CV11 Kaplar her zaman tasarlandıkları ve diğer ambalajlardan zarar görmeleri olasılığına karşı 
korunacakları pozisyonda yerleştirileceklerdir.
 
CV12  Nesnelerle  yüklü  paletlerin  dizilişi,  her  palet  katı  alttaki  kata  eşit  biçimde 
dağıtılacak şekilde  ve  gerektiğinde  yeterli  dayanıklılıkta  ara  malzemeler kullanılarak 
yapılacaktır.
 
CV13 Herhangi bir maddenin araç veya konteyner içine sızması  veya  dökülmesi durumunda, bu  
araçlar tamamen temizlenene, gerekliyse dezenfekte edilene veya kontaminasyonu giderilene kadar 
yeniden kullanılamaz. Aynı araç veya konteyner içinde taşınan diğer maddeler ve mallar olası bir 
kontaminasyona karşı muayene edilmelidir.
 
CV14  Mallar direkt güneş ışığından ve taşıma sırasında ısınmadan korunacaktır.
 
Ambalajlar sadece serin, iyi havalandırılmış yerlerde ve ısı kaynaklarından uzakta 
depolanacaklardır.
CV15  Bkz. 7.5.5.3.
 
CV16 dan CV19’a          (Rezerve edilmiş)
CV20 Madde 4.1.4.1'deki P520 ambalajlama talimatlarında yer alan OP1 veya OP2 ambalajlama yöntemine 
göre gerektiği şekilde ambalajlandıysa; Bölüm 5.3'ün hükümleri ile Bölüm 7.2'nin özel hükümleri V1 
ve V8(5) ve (6) geçerli olmayacak olup; bu istisnanın geçerli olduğu maddenin toplam miktarı, 
taşıma birimi başına 10 kg olarak sınırlandırılmıştır.
CV21  Taşıma birimi yüklemeden önce tamamen muayene edilecektir.
 
Taşımadan önde taşıyıcı şu konularda bilgilendirilecektir:
- Soğutma sisteminin çalışması ve güzergah üzerindeki mevcut soğutma tedarikçilerinin bir listesi
 
-             Sıcaklık kontrolünün kaybı halinde izlenecek prosedürler.
 
Bölüm 7.2'nin V8(3) özel koşulunda yer  alan  R2  veya  R4  yöntemlerine  göre sıcaklık  kontrolü 
yapılması durumunda, yeterli  miktarda  alevlenici  olmayan soğutucu (örneğin sıvı  azot veya kuru 
buz), herhangi bir imkan sağlanmamışsa, muhtemel gecikmeler için makul bir gecikme payı verilmiş 
şekilde taşınacaktır.
 
Ambalajlar kolayca erişilebilecek bir şekilde istiflenecektir.
 
Belirlenen kontrol sıcaklığı, yükleme ve boşaltma dahil tüm taşıma operasyonu boyunca, ara duraklar 
da dahil olmak üzere, idame ettirilecektir.
 
CV22 Ambalajlar, yükleme alanında serbest hava akımının homojen  bir  yükleme sıcaklığını 
sağlayacağı şekilde yükleneceklerdir. Bir aracın veya büyük konteynerin içeriği 5000 kg alevlenir 
katı ve/veya organik peroksit miktarını aşıyorsa, yük her biri 5000 kg'yi aşmayan ve
0,05 m hava bulunan iki sıraya bölünecektir.
 
 
CV23  Ambalajlar elleçlenirken, suyla temas etmemeleri için özel önlemler alınacaktır.
 
CV24 Yükleme yapılmadan önce, araçlar veya konteynerler tamamen temizlenecek ve özellikle 
tutuşabilir kalıntılar giderilecektir (saman, ot, kağıt, vb.).
 
Ambalajların istiflemesinde hemen alevlenir malzemelerin kullanımı yasaktır.
 
CV25  (1)         Ambalajlar kolayca erişilebilecek bir biçimde istifleneceklerdir.
 
(2) Ambalajlar 15 °C'yi aşmayacak bir ortam sıcaklığında  veya  soğutulmuş olarak taşınacaklarsa, 
sıcaklık boşaltma veya depolama sırasında idame ettirilecektir.
 
(3)   Ambalajlar   sadece    serin    bir    yerde,    ısı    kaynaklarından    uzakta  
depolanacaklardır.
 
CV26 Bir aracın veya konteynerin, bu maddelerle temasta olan ahşap parçaları sökülecek ve 
yakılacaktır.
 
CV27  (1)         Ambalajlar kolayca erişilebilecek bir biçimde istifleneceklerdir.
 
(2) Ambalajlar soğutulmuş olarak  taşınacaksa,  boşaltılacakları  zaman  veya  depolama  sırasında 
soğutma zincirinin işleyişi sağlanacaktır.
 
(3)         Ambalajlar sadece serin bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta depolanacaklardır.
CV28  Bkz. 7.5.4.
 
CV29 dan CV32’ye        (Rezerve edilmiş)
CV33 NOT 1: "Kritik grup", toplumun üyeleri arasından verilen bir radyasyon kaynağına maruz kalması 
ve maruz kalma yolu ile ilgili olarak makul ölçüde homojen bir grup anlamında kullanılmaktadır ve 
verilen bir kaynaktan verilen bir yolla en yüksek etkin dozu alan birey tarafından temsil 
edilmektedir.
 
NOT 2: “Toplum üyeleri" genel anlamıyla, işleri gereği veya tıbbi olarak radyasyona maruz kalanlar 
hariç, toplumun herhangi bir bireyi anlamına gelir.
 
NOT 3: “İşçiler" bir işveren adına tam zamanlı, yarı-zamanlı veya geçici olarak çalışan ve  işleri 
gereği radyasyon koruması konusunda hakları ve görevleri olan kişilerdir.
 
(1)         Ayrı tutma
(1.1) Ambalajlar, dış paketler, konteynerler ve  tanklar  taşıma  sırasında aşağıdakilerden 
ayrılacaklardır:
(a)          Düzenli olarak çalışma alanlarında bulunan işçilerden:
 
(i)          Aşağıdaki Tablo A'ya göre veya
 
(ii) Yılda 5 mSv doz kriteri ve tutucu model  parametreleri  kullanılarak hesaplanan mesafelerle;
 
NOT: Radyasyon koruması amacıyla bireysel izlemeye tabi işçiler, ayırma amaçlarıyla hesaba 
katılmayacaktır.
 
(b)    Kamunun düzenli erişime sahip olduğu bölgelerde, halkın içerisinde     yer alan kişilerde:
 
(i)          Aşağıdaki Tablo A'ya göre veya
 
(ii) Yılda 1 mSv doz kriteri ve tutucu model  parametreleri  kullanılarak hesaplanan mesafelerle;
 
(c)         İşlenmemiş fotoğraf filmlerinden veya posta çantalarından:
 
(i)          Aşağıdaki Tablo B'ye göre veya
 
(ii)  Bu  filmin  sevkiyatı  başına  0,1  mSv  olacak  şekilde,   radyoaktif madde taşıması 
nedeniyle işlenmemiş fotoğraf filmlerinin radyasyona maruz kalma kriteri kullanılarak hesaplanan 
mesafelerle ve
 
NOT: Posta çantalarının işlenmemiş film ve levha içerdikleri varsayılacak ve bu nedenle aynı yolla 
radyoaktif malzemelerden ayrılacaklardır.
 
(d)         7.5.2’ye uygun olarak tehlikeli mallardan.
 
(1.3)       Araç ekibinin üyeleri hariç hiç kimse II-SARI ve III-SARI kategorisi etiketleri
taşıyan ambalajları, dış paketleri veya konteynerleri taşıyan araçlara alınamaz.
 
(2)         Etkinlik sınırları
 
Endüstriyel Ambalajları Tip 1’de (Tip IP-1), Tip 2 (Tip IP-2), Tip 3 (Tip IP-3) bulunan veya   
ambalajlanmamış   DÖE   maddelerinin   ya   da   YKC’nin  taşınması  için     bir
lik, aşağıdaki Tablo C'de gösterilen sınırları aşmayacaktır.
 
Tablo C:         Endüstriyel ambalajlardaki veya ambalajlanmamış DÖE
maddeleri ile YKC için araç etkinlik sınırları

Malzemenin veya cismin özelliği

Araç için etkinlik sınırı

DÖE-I

Sınır yok

DÖE-II ve DÖE-III

yanmaz katılar

Sınır yok

DÖE-II ve DÖE-III

yanmaz sıvılar ve tüm sıvılarla gazlar

 

100 A2

YKC

100 A2

 
(3)         Taşıma sırasında istifleme ve transit sırasında depolama
 
(3.1)      Sevk edilen mallar güvenli bir biçimde istiflenecektir.
 
(3.2)  Ortalama  yüzey  ısı  akışının   15   W/m2'yi   aşmaması   ve   hemen   çevresindeki 
kargonun torbalar içinde olmaması koşuluyla, yetkili makamlar tarafından ilgili bir onayın 
sertifikası ile özel olarak istenen herhangi bir istifleme koşulu bulunmuyorsa, bir ambalaj veya 
dış paket,  ambalajlanmış genel kargo ile taşınabilir veya istiflenebilir.
 
(3.3) Konteynerlerin yüklenmesi ve ambalajların, dış paketlerin ve konteynerlerin toplanması 
aşağıdaki şekilde kontrol edilecektir:
 
(a) Münhasır kullanım koşulları hariç olmak  üzere  ve  DÖE-I  malzemelerinin sevkiyatı için, tek 
bir araca yüklenen ambalajlar, dış paketler ve konteynerler, araçtaki toplam taşıma indeksinin 
aşağıdaki Tablo D'de gösterilen değerleri aşmayacağı şekilde sınırlandırılacaktır.
 
(b) Rutin taşıma koşulları  altındaki  radyasyon  seviyesi,  aracın  dış  yüzeyinde 2 mSv/sa 
değerini, dış yüzeyinden 2 metre  mesafede ise 0,1 mSv/sa değerini aşmayacaktır; buna münhasır 
kullanım kapsamında taşınan ve bu nedenle araç çevresindeki radyasyon sınırlarının (3.5) (b) ve 
(c)’de verildiği sevkiyatlar dahil değildir;
 
(c)  Bir konteynerdeki  ve  aracın  üzerindeki  kritik  güvenlik indeksinin  genel toplamı, 
aşağıdaki Tablo E'de gösterilen değerleri  aşmayacaktır.
 
Tablo D:          Münhasır kullanıma tabi olmayan konteynerler ve araçlar
için Taşıma İndeksi sınırları
 
 

Konteyner veya araç tipi

Konteyner içindeki veya araç üstündeki taşıma indeksi genel toplamında sınırlamalar

Küçük konteyner

50

Büyük konteyner

50

Araç

50

 

Tablo E: Bölünebilen madde içeren konteynerler ve araçlar için Kritik Güvenlik İndeksi

 

Konteyner veya araç tipi

Kritik Güvenlik indeksinde genel toplam

Münhasır kullanıma tabi olmayanlar

Münhasır kullanıma tabi olanlar

Küçük konteyner

50

yo

Büyük konteyner

50

10

Araç

50

10

 

 
(3.4)      10    yüksek    taşıma    indeksine    veya    50'den    yüksek    kritik   güvenlik
indeksine sahip herhangi bir ambalaj veya dış ambalaj sadece münhasır kullanım altında 
taşınacaktır.
(3.5) Münhasır kullanım altındaki sevkiyatlar için, radyasyon düzeyi aşağıdakileri aşmayacaktır:
(a) Bir ambalaj veya dış ambalajın dış yüzeyinde yer alan herhangi bir noktada 10 mSv/sa olup 
aşağıdaki koşullar halinde sadece 2 mS/sa’ yı aşabilir:
(i)  Araç,  rutin  taşıma  koşulları   sırasında   yetkili olmayankişilerin içine erişmesine 
engelleyen bir muhafaza ile donatılmışsa;
(ii)  Araç  muhafazası  içinde  ambalaj  veya  dış ambalajınpozisyonu rutin taşıma koşullarında 
sabit kalacak şekilde hazırlıklar yapılmışsa ve
(iii) Sevkiyat  sırasında  hiçbir  taşıma  veya  boşaltma  işlemi  yoksa;
(b) Alt  ve  üst  yüzeyleri  dahil  olmak  üzere  aracın  dış  yüzeyleri üzerindeki
herhangi bir noktada; veya aracın açık olması durumunda, aracın dış kenarlarından dikey düzlemlere 
olan izdüşümünün herhangi bir noktasında, yükün üst yüzeyinde ve aracın alt dış yüzeyinde 2 mSv/sa; 
ve
(c) Aracın dış yanal yüzeyleri tarafından temsil  edilen  aracın  dış yüzeyindeki herhangi bir 
noktada; ya da yük açık bir araçta taşınıyorsa, aracın dış kenarlarından dikey düzlemlere olan 
izdüşümünün herhangi bir noktasından 2 m uzaklıktaki herhangi bir noktasında 0,1 mSv/sa.
(4)        Bölünebilen malzemenin sevkiyatında, taşıma ve depolama ile ilgili ek gereklilikler
 
(4.1) Transit sırasında, herhangi bir depolama alanında depolanan bölünebilen malzemeleri içeren 
herhangi bir ambalaj, dış paket veya konteyner grubu sınırlandırılarak, grup içindeki toplam kritik 
güvenlik indeksinin 50’yi aşmaması sağlanacaktır. Her grup, diğer benzer gruplardan en az 6 
metrelik bir mesafe korunacak şekilde depolanacaktır.
 
(4.2)       Bir     araçtaki     veya     konteynerdeki     kritik     güvenlik     indeksi   genel
toplamının yukarıda Tablo E’de izin verildiği üzere 50’yi aşması durumunda, bu tür ambalaj, dış 
ambalaj ve konteyner grupları, diğer ambalajlar, dış ambalajlar ve konteynerler ile aralarında en 
az 6 m mesafe olacak şekilde depolanacaklardır.
 
(4.3) 2.2.7.2.3.5.de (a) dan (f) ye kadar olan gerekliklerinden birini karşılayan bölünebilen 
malzemeler aşağıdaki gereksinimleri de karşılayacaktır.
 
(a) Gönderi  başına  2.2.7.2.3.5  (a)  dan  (f)  ye  hükümlerden  sadece  bir tanesine izin 
verilecektir;
(b) 2.2.7.2.3.5 (f) doğrultusunda sınıflandırılan onaylı ambalajlardaki bölünebilen malzemeden, 
onay belgesinde birden çok malzeme onaylanmadıkça, gönderi başına sadece bir tanesi için izin 
verilecektir;
(c) 2.2.7.2.3.5. (c) doğrultusunda sınıflandırılmış olan ambalajlardaki bölünebilir malzemeler, bir 
sevkiyatta 45 g’dan fazla bölünebilen nükliti bulunmayacak şekilde taşınacaklardır;
(d) 2.2.7.2.3.5 (d) doğrultusunda sınıflandırılmış olan ambalajlardaki bölünebilen malzemeler 15 
g'dan fazla bölünebilir nükliti bulunmayacak şekilde taşınacaklardır;
(e) 2.2.7.2.3.5 (e) doğrultusunda sınıflandırılan ambalajlanmamış veya ambalajlanmış bölünebilen 
malzemeler, 45 g'dan fazla bölünebilen nükliti olmayan araçlarda münhasır kullanımla 
taşınacaklardır.
 
(5)         Hasarlı veya sızdıran ambalajlar, kontaminasyona maruz kalmış ambalajlar
 
(5.1) Bir ambalajın hasar gördüğü veya sızdırdığına dair belirtiler varsa veya  ambalajın sızdırmış 
olduğundan ve hasar gördüğünden kuşkulanılıyorsa; o ambalaja erişim derhal sınırlandırılacak ve 
kalifiye bir personel mümkün olduğu kadar süratle kontaminasyon derecesi ile son radyasyon düzeyini 
değerlendirecektir. Değerlendirme; ambalajı, aracı, çevredeki yükleme ve boşaltma alanlarını ve 
gerekiyorsa, araçta taşınan diğer malzemeleri kapsayacaktır. Bu tür sızıntı veya hasarın 
sonuçlarını gidermek ve minimize etmek için, yetkili makamlar tarafından öngörülen hükümlere uygun 
olarak kişilerin, malların ve çevrenin korunması amacıyla ek adımlar atılacaktır.
 
(5.2)    Normal taşıma koşulları altında, izin verilen sınırların üstünde hasar gören    veya 
radyoaktif içerik sızdıran  ambalajlar  gözlem  altındaki kabul edilebilir bir ara depolama alanına 
götürülebilir, ancak onarılana ve temizlenene kadar sevk edilmez.
 
(5.3) Düzenli olarak radyoaktif malzeme  taşımacılığında  kullanılan  araç  ve donanımı, 
kontaminasyon düzeyini saptamak amacıyla periyodik kontrollere tabi tutulacaktır. Bu kontrollerin 
sıklığı kontaminasyon olasılığına ve radyoaktif malzemenin hangi ölçüde taşındığına bağlı 
olacaktır.
 
(5.4)
Paragraf  (5.5)'te  belirtilenler  hariç  olmak  üzere,  radyoaktif     malzemenin
taşınması sırasında 4.1.9.1.2'deki sınırlardan aşan bir kontaminasyona sahip olan veya yüzeyde 5 
µSv/saati aşan  bir  radyasyon  düzeyi  gösteren  herhangi bir araç veya donanım, kalifiye bir 
personel tarafından mümkün 
 
olduğunca süratle temizlenecek ve   aşağıdaki koşullar yerine  getirilmedikçe
yeniden kullanılmayacaktır:
 
(a) sabitlenmemiş kontaminasyon 4.1.9.1.2 e tanımlanan limitleri aşmayacaktır
(b)  sabitlenmiş kontaminasyondan kaynaklanan radyasyon seviyesi yüzeyde  5 ❍Sv/h aşmayacaktır.
 
(5.5) Münhasır kullanım kapsamında ambalajlanmamış radyoaktif malzeme taşımacılığına tahsis edilmiş 
bir konteyner, tank, orta boy hacimli konteyner (IBC) veya araç, sadece iç yüzeyleri bakımından ve 
bu özel belirli kullanım alanı  içerisinde  kaldığı  sürece,  buradaki  paragraf  (5.4)'ün  ve      
 özellikle
4.1.9.1.4 zorunluluklarından muaf tutulacaktır.
 
(6)          Diğer hükümler
 
Bir sevkiyatın teslim edilemediği durumlarda, sevkiyat güvenli bir  yere yerleştirilecek, mümkün 
olduğunca süratle yetkili makamlara haber verilecek ve bundan sonra neler yapılacağı konusunda 
talimat istenecektir.
 
CV34 Basınçlı kapların taşınmasından önce, basıncın olası hidrojen oluşumu nedeniyle 
yükselmediğinden emin olunacaktır.
 
CV35 Tek ambalaj olarak torbalar kullanılıyorsa, ısı yitimini sağlamak amacıyla uygun şekilde 
ayrılacaktır.
CV36 Ambalajlar, tercihan açık veya havalandırmalı araçlara veya açık veya havalandırmalı 
konteynerlere yüklenecektir. Bu uygun değilse ve ambalajlar diğer kapalı araçlarda veya 
konteynerlerde taşınıyorsa, araçların veya konteynerlerin kargo kapıları, en az 25 mm yükseklikteki 
şu ibareyle işaretlenecektir:
"WARNING
NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION (UYARI HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİCE AÇINIZ)"
Bu ibare, mal gönderen tarafın uygun gördüğü bir dilde olacaktır.
CV37
Taşıma öncesinde, alüminyum izabesi yan ürünler ya da alüminyum ergitme yan ürünler yükleme 
öncesinde ortam sıcaklığına soğutulacaktır. Örtülü taşıtlar ve örtülü konteynerler su geçirmez 
olacaktır. Kapalı taşıtların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları yüksekliği 25 mm'den az olmayan 
harflerle aşağıdaki ibareyle işaretlenecektir:
"UYARI
 
KAPALI MUHAFAZA ARAÇLARI
sertifika
Bu ibare, gönderici tarafından uygun görülen bir dilde olacaktır
 

 

8

Araç ekibine, teçhizatına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar

8.1

TAŞIMA ÜNİTELERİ VE ARAÇTAKİ TEÇHİZATLARA İLİŞKİN GENEL ZORUNLULUKLAR

Taşıma üniteleri

Tehlikeli mal ile yüklü olan taşıma üniteleri hiçbir durumda birden fazla sayıda römork (veya yarı-römork) takamaz.

Taşıma ünitesinde bulundurulacak belgeler

Diğer   yönetmeliklerin   gerektirdiği   belgelere   ek   olarak,   taşıma   ünitesinde   aşağıdaki 
 belgeler
bulundurulacaktır:
(a) 5.4.1'de belirtilmiş olan; taşınılan tüm tehlikeli malları ve ilgili durumlarda 5.4.2'de 
belirtilen büyük konteyner veya araç ambalajlama ruhsatını içeren taşımacılık belgeleri;
 
(b)        5.4.3’te ön görülen yazılı talimatlar;
 
(c)        (Rezerve edilmiş)
 
(d)        Araç ekibinin her bir üyesi için 1.10.1.4 kapsamında fotoğraflı resmi kimlik belgesi.
 

 
ADR  hükümlerinin  aşağıdaki  belgelerin  düzenlenmesini  gerektiriyorsa,  bu   belgeler   de     
taşıma
ünitesinde bulundurulacaktır:
 
(a)        Her bir taşıma ünitesi ya da elemanı için 9.1.3 uyarınca onay belgesi;
 
(b)        8.2.1'de belirtilen sürücü eğitim sertifikası;
 
(c)        5.4.1.2.1 (c) ya da (d) ya da 5.4.1.2.3.3’te ön görülüyorsa yetkili makam onayının 
nüshası.
 

5.4.3’te ön görülen yazılı talimatlar, derhal erişilebilir bir yerde saklanacaktır.

(Silindi)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018