Karayolunda Tehlikeli Madde

Tekil radyonüklitler için:
(a) Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmeyenler için, 2.2.7.2.2.1'de atıfta bulunulan temel radyonüklit değerlerinin saptanması çok taraflı onay gerektirecektir. Bu radyonüklitler için, muaf malzemeye yönelik aktivite konsantrasyon sınırları ve muaf sevkiyatlara yönelik aktivite sınırları, İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunma ve Radyoaktif Kaynakların Güvenliği için Temel Güvenlik Standartları, Güvenlik Serisi No.115, IAEA, Viyana (1996)'da tesis edilen ilkelere uygun olarak hesaplanacaktır. Her bir radyonüklitin kimyasal formları taşımanın hem normal hem de kaza koşullarında göz önünde bulunduruluyorsa, Uluslararası Radyolojik Korunma Komisyonu tarafından önerildiği üzere uygun akciğer emilim tipine yönelik bir doz katsayısı kullanılarak hesaplanan bir A2 değerinin kullanılmasına izin verilebilir. Alternatif olarak, yetkili makamın onayını almadan Tablo 2.2.7.2.2.2'de yer alan radyonüklit değerleri kullanılabilir;
(b) Radyoaktif malzemenin içine koyulduğu ya da aletin bir bileşen parçası olarak dahil edildiği aletlerde ya da mallarda veya 2.2.7.2.4.1.3 (c)'yi karşılayacak şekilde imal edilmiş diğer mallarda, muaf bir sevkiyat için aktivite sınırına yönelik Tablo 2.2.7.2.2.1'de yer alanlara alternatif temel radyonüklit değerlerine izin verilir ve bunlar çok taraflı onay gerektirecektir. Muaf bir sevkiyata yönelik söz konusu alternatif aktivite sınırları, İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunma ve Radyoaktif Kaynakların Güvenliği için Temel Güvenlik Standartları, Güvenlik Serisi No.115, IAEA, Viyana (1996)'da belirlenen ilkelere uygun olarak hesaplanacaktır.
.
Tablo 2.2.7.2.2.2: Bilinmeyen radyonüklidler veya karışımlar için temel radyonüklid değerleri
 

Radyoaktif içerikler

 

A1

 

A2

Muaf malzemeler için etkinlik konsantrasyon sınırı

Muaf sevkiyatlar için ekinlik

(TBq)

(TBq)

(Bq/g)

(Bq)

Yalnızca beta veya gama yayıcı nüklidlerin mevcut olduğu bilinir

0.1

0.02

1 × 10 

 

           4

1 × 10

Nötron yayıcılar hariç alfa yayıcı nüklidler mevcutttur

0.2

9 × 10-5

1 × 10-1

1 × 10 3

 

Nötron yayıcı radyonüklidler mevcuttur veya ilgili veri yoktur

 

0.001

9 × 10-5

1 × 10-1

 

            3

1 × 10

 

 

Tablo 2.2.7.2.2.1'de olmayan bir radyonüklid için A1 ve A2 değerlerinin hesaplanmasında radyonüklidlerin doğal oranlarında bulunduğu ve hiçbir ast nüklidin 10 günden veya ana nüklidin yarı-ömründen uzun yarı-ömrü bulunmadığı durumda, tek bir radyoaktif ayrışma zinciri tek bir radyonüklid gibi düşünülür ve dikkate alınan etkinlik ve uygulanacak A1 ve A2 değerleri zincirdeki ana nüklidin değerlerine karşılık gelir. Herhangi bir ast nüklidin 10 günden daha uzun veya ana nüklidin yarı- ömründen daha uzun bir yarı-ömre sahip olduğu radyoaktif ayrışma zincirleri için, ana nüklid ve bu ast nüklidler, farklı nüklidlerin karışımları olarak kabul edilecektir.

Radyonüklidlerin karışımları için, 2.2.7.2.2.1'de atıfta bulunulan temel radyonüklid değerleri aşağıdaki şekilde saptanabilir:

Bu denklemde:
f(i) karışımda i radyonüklidinin etkinlik kesri veya etkinlik konsantrasyonudur;
X(i) uygun olduğu üzere radyonüklid i için, A1 veya A2'nin uygun değeri veya muaf malzemenin etkinlik konsantrasyon sınırı veya muaf sevkiyat için etkinlik limitidir ve
Xm bir karışım olduğu durumda, A1 veya A2'nin türetilmiş değeri veya muaf malzemenin etkinlik konsantrasyon sınırı veya muaf sevkiyat için etkinlik limitidir.

Her radyonüklidin kimliği bilindiğinde ama bazı radyonüklidlerin tek tek etkinliklerinin bilinmediği durumlarda, radyonüklidler gruplara ayrılabilir ve uygun olduğu üzere her bir gruptaki radyonüklidler için en düşük radyonüklid değeri, 2.2.7.2.2.4’teki ve 2.2.7.2.4.4'teki formüllerin uygulanmasında kullanılabilir. Gruplarda toplam alfa etkinliği ve toplam beta/gama etkinliği bilindiği zaman, en düşük radyonüklid değerleri kullanılarak alfa yayınlayıcıları ve beta/gama yayınlayıcıları için, gruplar sırasıyla toplam alfa etkinliği ve toplam beta/alfa etkinliği temeline dayanabilir.

İlgili veri bulunmayan her bir radyonüklid veya radyonüklid karışımları için, Tablo 2.2.7.2.2.2'de gösterilen değerler kullanılır.

Diğer malzeme özelliklerinin saptanması

Düşük özel etkinlikte (DÖE) malzeme

(Rezerve Edilmiş)

DÖE malzemesi aşağıdaki üç gruptan birinde olur:
(a) DÖE-I
(i) Uranyum ve toryum cevherleri ve bu cevherlerin konsantreleri ve doğal olarak bulunan radyonüklidleri içeren diğer cevherler;
(ii) Doğal uranyum, tükenmiş uranyum, doğal toryum veya bunların katı veya sıvı biçimde, ışın saçmayan bileşikleri veya karışımları;
(iii) A2 değerinin sınırsız olduğu radyoaktif malzeme. Bölünebilen malzeme sadece 2.2.7.2.3.5 kapsamında muaf tutulmuşsa dahil edilebilir
(iv) Etkinliği içinde her yerine dağılan ve tahmini ortalama özgül etkinliğin 2.2.7.2.2.1 den 2.2.7.2.2.6 da belirtilen etkinlik konsantrasyon değerlerinin 30 katını geçmeyen diğer radyoaktif malzemeler.Bölünebilen malzeme sadece 2.2.7.2.3.5 kapsamında muaf tutulmuşsa dahil edilebilir.
(b) DÖE-II
(i) 0,8 TBq/l konsantrasyonuna kadar trityumlu su
(ii) Etkinliği içinde her yerine dağılan ve tahmini ortalama özgül etkinliğin katılar ve gazlar için 10-4 A2/gr değerini, sıvılar için 10-5 A2/gr değerini aşmadığı diğer malzeme.
(c) DÖE-III - Katılar (örn., birleştirilmiş atıklar, etkinleştirilmiş malzemeler) tozlar hariç, 2.2.7.2.3.1.3 gerekliliklerini karşılamakta olan bu malzemeler için aşağıdakiler geçerlidir:
(i) Radyoaktif malzeme bir katının veya bir katı nesneler yığını içinde her yerine dağılmıştır veya katı, yoğun bir bağlayıcı maddenin (beton, bitüm ve seramik, vb. gibi) içinde temelde düzenli bir biçimde dağılmıştır;
(ii) Radyoaktif malzeme diğerlerine göre çözünmezdir veya doğal olarak diğerlerine göre çözünmez bir matris içindedir, bu yüzden ambalajın kaybı durumunda bile, ambalaj su içine 7 gün boyunca yerleştirildiğinde ambalaj başına radyoaktif malzeme kaybı 0,1 A2 değerini geçmez ve
(iii) Herhangi bir koruyucu malzeme hariç tutulmak üzere, katının tahmini ortalama özgün etkinliği 2 × 10-3 A2/gr değerini aşmaz.

 

DÖE-III malzemesi, paketin bütün içeriği 2.2.7.2.3.1.4’te belirtilen teste tabi olduğu durumda, sudaki etkinliği 0,1 A2 değerini geçmeyecek özellikte bir katıdır.

DÖE-III malzemesi aşağıdaki şekilde test edilir:
Ambalajın bütün içeriğini temsil eden bir katı malzeme numunesi, 7 gün boyunca ortam sıcaklığında su içine daldırılır. Testte kullanılan suyun hacmi, 7 günlük test süresinin sonunda kalan emilmemiş ve reaksiyona girmemiş suyun serbest hacminin, en az katı test örneğinin hacminin %10'u olmasını sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. Suyun 20 oC'deki ilk pH'ı 6-8, maksimum iletkenliği 1 mS/m olmalıdır. Suyun serbest hacminin toplam etkinliği test örneğinin 7 gün boyunca suya daldırılması sonunda ölçülür.

2.2.7.2.3.1.4'teki performans standartlarıyla uyumluluğunun gösterimi 6.4.12.1 ve 6.4.12.2 ile uygun olmalıdır.

Yüzeyi kirlenmiş cisim (YKC)
YKC, aşağıdaki iki gruptan birinde olacak şekilde sınıflandırılır:
(a) YKC-I: Aşağıdaki özelliklere sahip katı bir cisimdir:
(i) Ortalaması 300 cm2'den fazla olan erişilebilir yüzey üzerindeki (veya 300 cm2'den azsa yüzey alanındaki) sabit olmayan kontaminasyon, beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 4 Bq/cm2 değerini ve diğer bütün alfa yayıcıları için 0,4 Bq/cm2 değerini geçmeyen;
(ii) Ortalaması 300 cm2'den fazla olan erişilebilir yüzey üzerindeki (veya 300 cm2'den azsa yüzey alanındaki) sabit kontaminasyon, beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 4 × 104 Bq/cm2 ve diğer tüm alfa yayıcıları için 4 × 103 Bq/cm2 değerini geçmeyen;
(iii) Ortalaması 300 cm2'den fazla olan erişilemeyen yüzey üzerindeki (veya 300 cm2'den azsa yüzey alanındaki) sabit olmayan kontaminasyon ve sabit kontaminasyon, beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 4 × 104 Bq/cm2 ve diğer tüm alfa yayıcıları için 4 × 103 Bq/cm2 değerini geçmeyen;
(b) YKC-II: Yüzeyindeki sabit veya sabit olmayan kirliliğin yukarıda (a)'da YKC-I için geçerli sınırları aşan ve aşağıdaki koşulları sağlayan katı bir cisimdir:
(i) Ortalaması 300 cm2'den fazla olan erişilebilir yüzey üzerindeki (veya 300 cm2'den azsa yüzey alanındaki) sabit olmayan kontaminasyon, beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 400 Bq/cm2 değerini ve diğer bütün alfa yayıcıları için 40 Bq/cm2 değerini geçmeyen;
(ii) Ortalaması 300 cm2'den fazla olan erişilebilir yüzey üzerindeki (veya 300 cm2'den azsa yüzey alanındaki) sabit kontaminasyon, beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 8 × 105 Bq/cm2 ve diğer tüm alfa yayıcıları için 8 × 104 Bq/cm2 değerini geçmeyen ve
(iii) Ortalaması 300 cm2'den fazla olan erişilemeyen yüzey üzerindeki (veya 300 cm2'den azsa yüzey alanındaki) sabit olmayan kontaminasyon ve sabit kontaminasyon, beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 8 × 105 Bq/cm2 ve diğer tüm alfa yayıcıları için 8 × 104 Bq/cm2 değerini geçmeyen.
 

Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme

Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemenin 5 mm'den kısa olmayan en az bir boyutu olmalıdır. Mühürlenmiş kapsül, özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemenin bir parçası olduğunda, kapsül imha edilecek açılabilecek şekilde üretilmiş olmalıdır. Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme için bu tasarım, tek taraflı onay gerektirir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018