Karayolunda Tehlikeli Madde

Portatif tanklar, taşınacak her bir gaz için öngörülen azami kabul edilebilir brüt kütlenin ve kabul
edilebilir azami yük kütlesinin üstünde doldurulamaz.

Aşağıdaki hallerde portatif tanklarla taşıma önerilmez:
(a) Tank gövdesi içindeki çalkantıdan ötürü kabul edilemez bir hidrolik kuvvet üretebilecek bir
hava boşluğu durumunda;
(b) Sızıntı yapıyorsa;
(c) Portatif tankın yada tankı kaldırma veya sabitleme tertibatlarının bütünlüğünü etkileyecek
derecede hasar bulunması halinde ve
(d) Servis teçhizatının muayene edilip, iyi ve çalışır durumda olduğu tespit edilmediği sürece.

Tankın dolu olduğu hallerde portatif tankların forklift cepleri kapatılır. Bu hüküm, 6.7.3.13.4 uyarınca
forklift ceplerinin kapanmasına yönelik bir tertibatla teçhiz edilmesi gerekmeyen portatif tanklar için
geçerli değildir.

SOĞUTULARAK SIVILAŞTIRILMIŞ gazların taşınmasına yönelik portatif tankların kullanımına ilişkin genel hükümler

Bu bölümde, soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik portatif tankların kullanılmasına
ilişkin genel hükümler yer almaktadır.

Portatif tanklar, 6.7.4’te ayrıntıları verilen tasarım, yapım, muayene ve test şartlarına uygunluk
gösterecektir. Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar, 4.2.5.2.6’da tanımlanan T75 portatif tank talimatına
ve Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)’de belirli soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için öngörülen ve
4.2.5.3’te açıklanan özel portatif tank hükümlerine uygun portatif tanklarla taşınır.

Taşıma sırasında portatif tanklar, yanlamasına ve boylamasına darbeler ile devrilme sonucu tank
gövdesinde ve servis teçhizatında meydana gelebilecek hasarlara karşı gereğince korunmalıdır. Eğer
tank gövdesi (haznesi) ve servis teçhizatı darbelere yada devrilmeye karşı korunaklı olarak yapılmış
ise, bu şekilde korunmasına ihtiyaç yoktur. Bu tür koruma örnekleri 6.7.4.12.5’te yer almaktadır.

Taşınmakta olan maddelerin adı (adları) 6.7.4.15.2’de tarif edildiği şekilde bir metal levha üzerine
yazılı olmadığı sürece, 6.7.4.13.1’de öngörülen sertifikanın bir nüshası, yetkili makamın veya
yetkilendirdiği merciin talebi üzerine ibraz edilecek ve her koşulda gönderen, alıcı veya temsilci
tarafından sunulacaktır.

Temizlenmeyen ve gazsız olmayan boş portatif tanklar, daha önce içlerinde bulunan maddeyle dolu
portatif tanklarla aynı hükümlere tabidir.

Doldurma

Dolumdan önce portatif tank muayene edilerek taşınacak soğutularak sıvılaştırılmış gaz için
uygunluğu, söz konusu portatif tankın tank gövdesinin, sızdırmaz contaların, servis teçhizatının ve
koruyucu kaplamaların imal edilmesinde kullanılan maddelerle temas halinde tehlikeli ürünler
yaratacak yada bu maddeleri belirgin ölçüde zayıflatacak şekilde tehlikeli bir reaksiyona girebilecek
soğutularak sıvılaştırılmış gazlar ile dolu olmadığı kanıtlanmalıdır. Dolum sırasında soğutularak
sıvılaştırılmış gazın sıcaklığı, tasarım sıcaklığı sınırları içerisinde yer almalıdır.

İlk dolum derecesi hesaplanırken, karşılaşılabilecek olan gecikmeler de dahil olmak üzere, amaçlanan
seyahat için gerekli tutuş süresi dikkate alınacaktır. 4.2.3.6.3 ile 4.2.3.6.4’te hükme bağlanan haller
dışında tank haznesinin ilk dolum derecesi, helyum haricinde, tank içindeki maddenin, buhar
basıncının maksimum izin verilebilir çalışma basıncına (MİÇB) eşitlendiği bir sıcaklığa eriştiğinde,
sıvının işgal ettiği hacim % 98'i aşmayacak şekilde belirlenir.

Helyumun taşınmasına yönelik tank gövdeleri, basınç tahliye tertibatının girişine kadar, ancak bundan
daha yüksek olmayan bir dereceye kadar doldurulabilir.

Amaçlanan taşıma süresinin, tutma süresinden önemli ölçüde kısa olduğu hallerde ve ilgili makamın
onayına tabi olmak kaydıyla daha yüksek bir ilk dolum derecesine izin verilebilir.

Fiili tutma süresi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018