Karayolunda Tehlikeli Madde

Bir ambalaj, dış paket veya konteyner ya da ambalajlanmamış DÖE-I veya YKC-I için taşıma indeksi

(TI), aşağıdaki yöntemle türetilen numara olacaktır.

 

 1. Ambalajın, dış ambalajın, konteynerin veya ambalajlanmamış DÖE-I ve YKC-I’in dış yüzeylerinden 1 m mesafede, saatte milisievert birimi üzerinden (mSv/h) azami radyasyon seviyesini belirlenir. Saptanan değer, 100 ile çarpılır ve elde edilen rakam taşıma indeksi olur. Uranyum ve toryum cevherleri ile konsantrasyonları için, yükün dış yüzeyinden herhangi bir noktadan 1 m mesafedeki azami radyasyon seviyesi şu şekilde belirlenebilir:

   

  0,4 mSv/sa Uranyum ve toryum cevherleri ve fiziksel konsantrasyonları için; 0,3 mSv/sa Kimyasal toryum konsantrasyonları için;

  0,02 mSv/sa Uranyum hekzaflorür haricindeki kimyasal uranyum konsantrasyonları için;

   

 2. Tanklar, konteynerler ve ambalajlanmamış DÖE-I ve YKC-I için, yukarıdaki (a) adımında saptanan değer, Tablo 5.1.5.3.1’deki uygun faktörle çarpılacaktır.

   

 3. (a) ve (b) adımlarında elde edilen değer, ilk ondalık basamakta yer alan rakama yuvarlanacaktır (örn. 1.13, 1.2 olmalıdır). Bununla birlikte 0,05 veya daha düşük bir değer sıfır olarak kabul edilecektir.

Tablo 5.1.5.3.1: Tanklar, konteynerler ve ambalajlanmamış DÖE-I ve YKC-I için çarpım katsayıları

 

Yükün boyutu a

Çarpım katsayısı

Yükün boyutu ≤ 1 m2

1

1 m< yük boyutu ≤ 5 m2

2

5 m< yük boyutu ≤ 20 m2

3

20 m< yük boyutu

10

 

Ölçülen yükün en büyük kesit alanı.

Her bir dış ambalaj, konteyner veya araç için taşıma indeksi, içerilen tüm ambalajların TI’lerinin toplamı olarak veya radyasyon seviyesinin doğrudan ölçülmesiyle belirlenecektir. Buna, taşıma indeksinin yalnızca tüm ambalajların TI’ilerinin toplamı olarak belirleneceği sert olmayan dış ambalajlar dahil değildir.

Dış ambalajların veya konteynerlerin kritiklik güvenlik indeksi, içerdikleri tüm ambalajların CSI’sinin toplamı olarak saptanacaktır. Bir sevkiyata veya araç üzerinde taşımaya yönelik toplam CSI toplamının belirlenmesinde de aynı prosedür izlenecektir.

Ambalajlar, dış ambalajlar ve konteynerler, Tablo 5.1.5.3.4’te belirtilen koşullara ve aşağıdaki zorunluluklara uygun olarak I-WHITE, II-YELLOW veya III-YELLOW (I-BEYAZ, II-SARI veya III- SARI) kategorilerine tahsis edilecektir. (a) Ambalaj veya dış ambalaj için uygun kategorinin belirlenmesinde hem taşıma indeksi hem de yüzey radyasyon seviyesi koşulları dikkate alınacaktır. Taşıma indeksinin bir kategorinin koşulunu karşılaması; fakat yüzey radrasyon seviyesinin farklı bir kategorinin koşulunu karşılaması durumunda, ambalaj dış ambalaj veya konteyner daha yüksek değere sahip kategoriye tahsis edilecektir. Bu amaçla, I-WHITE (I-BEYAZ) kategorisi, en düşük kategori olarak kabul edilecektir;

(b) Taşıma indeksi, 5.1.5.3.1 ve 5.1.5.3.2’de belirtilen prosedürlerin ardından saptanacaktır;

(c) Yüzey radyasyon seviyesi 2 mSv/sa’dan yüksekse, ambalaj veya dış ambalaj münhasır kullanım kapsamında ve 7.5.11, CV33 (1.3) ve (3.5) (a) hükümlerine tabi olarak taşınacaktır.

(d) Özel düzenleme kapsamında taşınan bir ambalaj, 5.1.5.3.5 koşullarının geçerli olduğu haller
hariç olmak üzere III-YELLOW (III-SARI) kategorisine tahsis edilecektir.
(e) Özel düzenleme kapsamında taşınan ambalajlar içeren bir dış paket, 5.1.5.3.5
koşullarının geçerli olduğu haller hariç olmak üzere III-YELLOW (III-SARI) kategorisine
tahsis edilecektir.
Tablo 5.1.5.3.4: Ambalaj, dış ambalaj ve konteyner kategorileri
 

Koşullar

Taşıma indeksi

Dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi

Kategori

0a

0,005 mSv/sa’dan fazla değil

I-BEYAZ

En az 0, en fazla 1a

0,005 mSv/sa’dan yüksek fakat en fazla 0,5mSv/sa

II-SARI

En az 1, en fazla 10

0,5 mSv/sa’dan yüksek fakat en fazla 2 mSv/sa

III-SARI

10’dan fazla

2 mSv/sa’dan yüksek fakat en fazla 10 mSv/sa

III-SARI b

 

Ölçülen TI, 0,05’ten yüksek değilse, anılan değer 5.1.5.3.1 (c) uyarınca sıfır olmalıdır.

Münhasır kullanım kapsamında da taşınacaktır. Konteynerler dışında(bakınız: 7.5.1 1CV33 (3.3) içindeki Tablo D)

 

Yetkili makam tarafından tasarım veya taşıma onayı gerektiren ambalajların uluslararası
taşımacılığa ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli
olup, sınıflandırma tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

Sınıf 7’deki radyoaktif malzemelerin istisnai amlalajları için özel hükümler

Sınıf 7’ deki radyoaktif malzemelerin İstisnai ambalajları, ambalajın dış kısmında okunaklı ve
dayanıklı şekilde şöyle işaretlenecektir:
(a) "UN" (UN) harflerinin önde yer aldığı UN numarası;
(b) Malı gönderen veya malı alan kişinin veya ikisinin künyesi ve
(c) 50 kg’yi aşıyorsa izin verilen brüt kütle.

Bölüm 5.4’teki dokümantasyon gereklilikleri Sınıf 7’ deki radyoaktif malzemelerin İstisnai
ambalajlarına uygulanmaz; şunlar hariç:
(a) UN” harflerinden sonra gelen UN numarası ve gönderici ve alıcının adı ile adresi, gerekli
olması halinde onay belgesinin yetkili mercii için tanımlama işareti (bakınız 5.4.1.2.5.1(g)),
konşimento, ya da CMR veya CIM sevk notu gibi taşıma evrakında gösterilecektir;
(b) Gerekli olması halinde, 5.4.1.2.5.1 (g), 5.4.1.2.5.3 ve 5.4.1.2.5.4 gereklilikleri geçerli olur;
(c) 5.4.2 ve 5.4.4 gereklilikleri uygulanır.

Gerekli olması halinde 5.2.1.7.8 ve 5.2.2.1.11.5 gereklilikleri uygulanır

Onay ve ön bildirim gereksinimlerinin özeti

NOT 1: Tasarım için yetkili makam onayının gerekli olduğu herhangi bir ambalajın ilk sevkiyatından
önce malı gönderen, bu tasarıma ilişkin onay sertifikasının bir nüshasının güzergah üzerindeki her
bir ülkenin yetkili makamına ibraz edilmesini sağlayacaktır (5.1.5.1.4 (a)).
NOT 2: Ambalaj içeriğinin 3 x 103 Aı veya 3 x 103 A2 veya 1000 TBq değerlerini aşması
durumunda bildirim zorunludur (bkz. 5.1.5.1.4 (b)).
NOT 3: Ambalaj içeriğinin 3 x 103 A1 veya 3 x 103 A2 veya 1.000 TBq değerlerini aşması veya
kontrollü olarak aralıklı havalandırmaya izin verilmiş olması durumunda çok taraflı sevkiyat onayı
gereklidir (bkz. 5.1.5.1).
NOT 4: Bu maddenin taşınmasına yönelik ilgili ambalaj hakkındaki onay ve ön bildirim hükümlerine
bakınız.
 

Konu

UN Numarası

Yetkili makam onayı gereklidir

Her sevkiyattan önce malı gönderen menşe ülke ile güzergah üzerindeki ülkelerin yetkili makamlarını bildirmekle

yükümlüdür

Referans

Menşe ülke

Güzergah üzerinde ülke

a

Listelenmemiş Ave Adeğerlerinin

-

Evet

Evet

Hayır

-

hesaplanması

       

-

Muaf ambalajlar

2908, 2909,

     

-

 • ambalaj tasarımı

 • sevkiyat

2910, 2911

Hayır Hayır

Hayır Hayır

Hayır Hayır

-

-

DÖE maddeleri ve YKC 1, 2

2912, 2913,

     

-

veya 3 tipi endüstriyel ambalaj tipleri, bölünebilenler ve

3321, 3322

     

-

-

bölünemeyenler hariç

         

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

Tip A ambalajları ,

bölünebilenler ve bölünemeyenler

2915, 3332

     

-

-

hariç

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

         

Tip B(U) ambalajları , bölünebilenler ve

bölünemeyenler

2916

 

Evet

 

Hayır

 

Bkz. Not 1

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 6.4.22.2

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Bkz. Not 2

 

- sevkiyat

         

Tip B(M) ambalajları , bölünebilenler ve

bölünemeyenler hariç

- ambalaj tasarımı

2917

 

Evet Bkz. Not 3

 

Evet Bkz. Not 3

 

Hayır Evet

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.3

Konu

UN Numarası

Yetkili makam onayı gereklidir

Her sevkiyattan önce malı gönderen menşe ülke ile güzergah üzerindeki ülkelerin yetkili makamlarını bildirmekle

yükümlüdür

Referans

Menşe ülke

Güzergah üzerinde ülke

a

Listelenmemiş Ave Adeğerlerinin

-

Evet

Evet

Hayır

-

hesaplanması

       

-

Muaf ambalajlar

2908, 2909,

     

-

 • ambalaj tasarımı

 • sevkiyat

2910, 2911

Hayır Hayır

Hayır Hayır

Hayır Hayır

-

-

DÖE maddeleri ve YKC 1, 2

2912, 2913,

     

-

veya 3 tipi endüstriyel ambalaj tipleri, bölünebilenler ve

3321, 3322

     

-

-

bölünemeyenler hariç

         

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

Tip A ambalajları ,

bölünebilenler ve bölünemeyenler

2915, 3332

     

-

-

hariç

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

         

Tip B(U) ambalajları , bölünebilenler ve

bölünemeyenler

2916

 

Evet

 

Hayır

 

Bkz. Not 1

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 6.4.22.2

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Bkz. Not 2

 

- sevkiyat

         

Tip B(M) ambalajları , bölünebilenler ve

bölünemeyenler hariç

- ambalaj tasarımı

2917

 

Evet Bkz. Not 3

 

Evet Bkz. Not 3

 

Hayır Evet

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.3

 

 1. Sevkiyatın gönderildiği, içinden geçtiği veya vardığı ülkeler.

 2. Radyoaktif içerikleri, bölünebilen malzeme içeren ambalajlara yönelik hükümlerden muaf kılınmamış bölünebilen malzemelerden oluşması durumunda, bölünebilen malzeme içeren ambalajlara yönelik hükümler geçerli olacaktır (bkz. 6.4.11).

Tip C ambalajları ,

bölünebilenler ve bölünemeyenler hariç

- ambalaj tasarımı

3323

 

Evet Hayır

 

Hayır Hayır

 

Bkz. Not 1

Bkz. Not 2

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 6.4.22.2

Bölünebilen malzeme ambalajları

 • ambalaj tasarımı

 • sevkiyat :

 • kritiklik güvenlik indekslerinin toplamı en fazla 50

 • kritiklik güvenlik indekslerinin toplamı 50’den fazla

2977, 3324,

     

5.1.5.2.1 (a),

3325, 3326,

3327, 3328,

3329, 3330,

Evet c

Evet c

Hayır

5.1.5.1.2,

6.4.22.4,

6.4.22.5

3331, 3333

Hayır d

Hayır d

Bkz. Not 2

 
 

Evet

Evet

Bkz. Not 2

 

Özel biçimde ambalajlanmış

       

1.6.6.4,

radyoaktif malzemeler

- tasarım

 

-

 

Evet

 

Hayır

 

Hayır

5.1.5.2.1 (a)

6.4.22.5

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

Düşük yayılıma sahip

       

5.1.5.2.1 (a),

radyoaktif malzemeler

       

6.4.22.3

- tasarım

-

Evet

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

0,1 kg veya daha fazla uranyum

       

5.1.5.2.1 (a),

hekzaflorür içeren ambalajlar

       

6.4.22.1

 • tasarım

 • sevkiyat

-

Bkz. Not 4

Evet Bkz. Not 4

Hayır Bkz. Not 4

Hayır Bkz. Not 4

 

Özel Düzenlemeler

2919, 3331

     

1.7.4.2,

- sevkiyat

 

 

Evet

 

Evet

 

Evet

5.1.5.2.1 (b),

5.1.5.1.4 (b)

Geçici önlemlere tabi onaylı ambalaj

-

Bkz. 1.6.6

Bkz. 1.6.6

Bkz. Not 1

1.6.6.1,

tasarımları

       

1.6.6.2,

         

5.1.5.1.4 (b),

         

5.1.5.2.1 (a),

         

5.1.5.1.2.

Tip C ambalajları ,

bölünebilenler ve bölünemeyenler hariç

- ambalaj tasarımı

3323

 

Evet Hayır

 

Hayır Hayır

 

Bkz. Not 1

Bkz. Not 2

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 6.4.22.2

Bölünebilen malzeme ambalajları

 • ambalaj tasarımı

 • sevkiyat :

 • kritiklik güvenlik indekslerinin toplamı en fazla 50

 • kritiklik güvenlik indekslerinin toplamı 50’den fazla

2977, 3324,

     

5.1.5.2.1 (a),

3325, 3326,

3327, 3328,

3329, 3330,

Evet c

Evet c

Hayır

5.1.5.1.2,

6.4.22.4,

6.4.22.5

3331, 3333

Hayır d

Hayır d

Bkz. Not 2

 
 

Evet

Evet

Bkz. Not 2

 

Özel biçimde ambalajlanmış

       

1.6.6.4,

radyoaktif malzemeler

- tasarım

 

-

 

Evet

 

Hayır

 

Hayır

5.1.5.2.1 (a)

6.4.22.5

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

Düşük yayılıma sahip

       

5.1.5.2.1 (a),

radyoaktif malzemeler

       

6.4.22.3

- tasarım

-

Evet

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

0,1 kg veya daha fazla uranyum

       

5.1.5.2.1 (a),

hekzaflorür içeren ambalajlar

       

6.4.22.1

 • tasarım

 • sevkiyat

-

Bkz. Not 4

Evet Bkz. Not 4

Hayır Bkz. Not 4

Hayır Bkz. Not 4

 

Özel Düzenlemeler

2919, 3331

     

1.7.4.2,

- sevkiyat

 

 

Evet

 

Evet

 

Evet

5.1.5.2.1 (b),

5.1.5.1.4 (b)

Geçici önlemlere tabi onaylı ambalaj

-

Bkz. 1.6.6

Bkz. 1.6.6

Bkz. Not 1

1.6.6.1,

tasarımları

       

1.6.6.2,

         

5.1.5.1.4 (b),

         

5.1.5.2.1 (a),

         

5.1.5.1.2.

 

215 -

Bölünebilen malzemeye yönelik ambalajların tasarımları için tablodaki diğer kalemlerden birine ilişkin olarak da onay

alınması gerekebilir.

ilişkin olarak da onay alınması gerekebilir.

 

5.2

İŞARETLEME VE ETİKETLEME

Ambalajların işaretlenmesi

NOT: Ambalajların, büyük ambalajların, gaz kaplarının ve IBC'lerin üretimi, test edilmesi ve
onaylanmasına ilişkin işaretler için Kısım 6'ya bakın.

ADR'de aksi belirtilmedikçe, ambalaj içindeki tehlikeli mallara karşılık gelen UN numarası, her bir
ambalaj üzerine okunaklı ve dayanıklı biçimde "UN" harfleri öne gelecek şekilde işaretlenmelidir.
“UN” numarası ve “UN” harfleri, kapasitesi 30 litre veya daha az olan veya azami brüt kütlesi 30 kg
olan ambalajlar hariç olmak üzere en az 12 mm yükseklikte, su kapasitesi 60 litre veya daha az olan
silindirler için 6 mm yükseklikte, 5 litre veya 5 kg. den az olan ambalajlar hariç uygun ebatta
olmalıdırlar. Ambalajlanmamış nesneler için işaret söz konusu nesne üzerinde, kafesinde veya tutma,
depolama veya açma mekanizmasının üzerinde yer almalıdır.

İşbu Bölümde zorunlu olduğu belirtilen tüm ambalaj işaretleri:
(a) kolay görülebilir ve okunaklı olmalıdır;
(b) etkinliğinde önemli bir azalma olmaksızın açık hava maruziyetine dayanabilmelidir.

Kurtarma ambalajları ve kurtarma basınçlı kapları ilave olarak "SALVAGE" (KURTARMA)
kelimesi ile işaretlenmelidir. “KURTARMA” işaretinin harfleri en az 12 mm büyüklüğünde olacaktır
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018